شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 26 فروردین 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 4675 واحد افزایش به 151175 و شاخص بازار دوم با  9227 واحد افزایش به 390029  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 5721 واحد ( مثبت 2.9 درصد ) در 201805 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 44.7 واحدی در 2496 به کار خود پایان داد.

وتجارت و کگل با تاثیر به ترتیب مثبت 601 و 548 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. قشهد و شیراز با تاثیر به ترتیب منفی 13.9 و 6.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر ومیدکو با تاثیر به ترتیب مثبت 14.6 و 8.2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. دماوند و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 6 و 1.9 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  7.1 میلیارد معامله معادل  14635 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.9 میلیارد معامله معادل 6556 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت و کگل با ارزش به ترتیب حدود 1886و 709میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 4 میلیارد و 184 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 184 و 84 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 3.3 ثبت کردند. فملی و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 31 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 4.2 ثبت کردند. فولاژ ، کاوه ،  فاسمین و میدکو معاملات به ترتیب حدود 13 ، 10 ، 9.5 و 6.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 ، 1.9 ، 4.1 و 4.2 ثبت کردند. فایرا ، فباهنر و ارفع معاملات حدود 5.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 ، 1.5 و 1.1 ثبت کردند. فخوز  ، فنوال و فسرب معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 4 و 4.7 ثبت نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 158.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد. پترول و پارسان معاملات به ترتیب حدود 73 و 25 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 2.4ثبت نمودند. شیران و فارس معاملات به ترتیب حدود 23 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 2.2 ثبت کردند. شاراک و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 13 و 7 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 2 و 4.7 ثبت کردند. پارس و وپترو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 4.5 ثبت کردند. شپدیس و شفارس معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 1.8 ثبت نمودند. شکربن و شپارس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 2 ثبت نمودند. شیراز معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5  تجربه نمود.

 

درخودرویی ها:

در این گروه خزامیا و خساپا معاملات به ترتیب حدود  117.5 و 111.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 2 ثبت کردند.خپارس و خودرو معاملات به ترتیب حدود 97.5 و 61 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 1 ثبت کردند. ورنا ، خبهمن و خاذین معاملات به ترتیب حدود 36 ، 27.5 و 25.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 1 و 4.7 ثبت کردند. خریخت و خشرق معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.7 ثبت کردند. خچرخش ، خکار و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 7.5 ، 6.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 ، 1.2 و 2.8 ثبت کردند.

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 4 میلیاردی خود را در درصد مثبت 29.3 ثبت نمود. وپاسار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 117 و 116.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 2.7 ثبت کردند. وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 32.5 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.5 ثبت کردند. وخاور و وپست معاملات به ترتیب حدود 20 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.1 ثبت کردند. وکار معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت نمود. وبصادر ، دی ، ونوین ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 24 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت کرد. ثتران و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 4.6 ثبت کردند. کرمان و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 9.9 و 4.1 ثبت کردند. آ س پ ، ثاباد ، ثشاهد و ثغرب معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیبمثبت 9.1 ، 3.6 ، 2.4 و 1.9 ثبت کردند . ثاخت معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وساخت ، ثنوسا و ثاژن متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 141.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت  4.8 ثبت کرد. وساپا و وآتی معاملات به ترتیب حدود 53.5 و 43 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 4.3 ثبت کردند. وسکاب ، وبیمه و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 29.5 ، 28 و 26.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 ،  4.6 و 4.9 ثبت کردند . وصنعت و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 12 و 11 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 2.4 ثبت کردند. وگستر و وسپه معاملات به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 4.6 ثبت نمودند سرچشمه و ونیکی متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا معاملات حدود 31 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.  شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود 20 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.7 ثبت کردند.  شپاس و شبریز معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 3.2 و 1.4 ثبت کردند .  شسپا و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.3 ثبت کردند. شاوان و شرانل معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 2.3 تجربه نمودند. شنفت و شراز معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 4.2 تجربه نمودند. ونفت معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد.

سایرگروه ها:

کگل معاملات حدود 109 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 7.2 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 تجربه کرد.

فاراک معاملات حدود 55 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:121

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |