شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 17 اردیبهشت 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه­شنبه، شاخص بازار اول با 5680 واحد کاهش به 156745 و شاخص بازار دوم با  14889 واحد کاهش به 398715 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 7623 واحد ( منفی 3.5 درصد ) در 208197 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 52.7 واحدی در 2570  واحد به کار خود پایان داد.

ونوین و دارو با تاثیر به ترتیب مثبت 69 و 6.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و شپنا با تاثیر به ترتیب منفی 419.5 و 271 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دی و بپاس با تاثیر به ترتیب مثبت 0.65 و 0.56 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. مارون و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 8.6 و 6.9 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.4 میلیارد معامله معادل  11743 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل 6414 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و وبملت با ارزش به ترتیب حدود 964 و 774 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 1.1 میلیارد و 577  میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فلوله معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. ذوب معاملات حدود 535 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. فولاد ، فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 87 ، 54.5 و 17.5  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 ، 2.8 و 2.9 ثبت کردند. فولاژ و فنوال معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 3.4 ثبت کردند. . فایرا و فخوز معاملات به ترتیب حدود  10.54 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 2.6 ثبت نمودند. فاسمین و فسرب معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 4.8 تجربه نمودند. فباهنر و هرمز معاملات به ترتیب حدود 1 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 4.4 تجربه نمودند. وتوکا و ارفع معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.3 تجربه نمودند.  میدکو متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 88 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت کرد. شاراک ، شیران و فارس معاملات به ترتیب حدود 26.5 ، 23.5 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 ، 4.4 و 3.5 ثبت نمودند. پارسان ، شپترو و پترول معاملات به ترتیب حدود 16.5 ، 15.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 ، 4.2 و 4.8 ثبت کردند. شیراز و شپدیس معاملات به ترتیب حدود 9 و 6 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.4 ثبت کردند. شغدیر و پارس معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4.3 ثبت کردند. وپترو و شوینده معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت نمودند. زاگرس متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خچرخش معاملات حدود  33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9 ثبت کرد. خساپا معاملات حدود 100.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.6 ثبت کرد. خبهمن و خپارس معاملات به ترتیب حدود 63.5 و 35 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 ، 4.2 ثبت کردند. خودرو و ورنا معاملات به ترتیب حدود 14 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.9 ثبت کردند. خریخت ، خکمک و خگستر معاملات به ترتیب حدود 6.5 ، 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 ، 4.6 و 4.6 ثبت کردند. خشرق ، ختوقا و خاذین معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.34.9 ، 4.9 و 4.7 ثبت نمودند. خکار و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4.8 ثبت کردند.

 

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و ونوین معاملات به ترتیب 18 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 5.5 ثبت نمودند. وتجارت معاملات حدود 1.1 میلیارد سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت نمود. وبصادر ، وبملت و وپاسار  معاملات به ترتیب حدود 577 ، 229.5 و 166 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 ، 4.9 و 4.8 ثبت کردند. وپارس ، وسینا و پست معاملات به ترتیب حدود 42.5 ، 30 و 23.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 ، 4.6 و 4.8 ثبت کردند. وخاور و وکار معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 1.8 ثبت کردند. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثعمرا و کرمان معاملات به ترتیب حدود 36 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 7.5 و 2.8 ثبت کردند. ثغرب و وساخت معاملات به ترتیب حدود 17 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 2.9 ثبت کردند. ثمسکن و ثنوسا معاملات حدود 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 4.3 ثبت کردند. ثفارس ، ثالوند و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 9.5 ، 4.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 ، 4.8 و 3.3 ثبت کردند . ثشاهد و ثتران معاملات  حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.2 ثبت کردند. ثرود ، ثشرق و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2 و 2  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 ، 4.6 و 3.6 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت نمود.  وسکاب و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 19 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.1 ثبت کردند. وسبحان و وآتی معاملات حدود 10.5  میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.6 ثبت کردند. وگستر و وساپا معاملات به ترتیب حدود 8 و 6 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.9 ثبت کردند . وبیمه و وسپه معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی 4.4 و 3.2 ثبت کردند. سرچشمه و ونیکی معاملات حدود 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 1 ثبت نمودند. اعتلا معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.1 ثبت نمود.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 70 و 55 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.8 ثبت نمودند. شبندر و ونفت معاملات به ترتیب حدود 12 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.7 ثبت کردند. شبریز و شپاس معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.9 ثبت کردند. شاوان و شراز معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 تجربه نمودند.  شبهرن ، شرانل ، شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 274 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.6 ثبت کرد.

وغدیر معاملات حدود 51.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.5 تجربه کرد.

حکشتی معاملات حدود 42 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:68

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |