شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 اردیبهشت 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه، شاخص بازار اول با 2865 واحد افزایش به 159610 و شاخص بازار دوم با  3704 واحد افزایش به 402430 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3146 ( مثبت 1.5 درصد ) در 211343 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 35 واحدی در 2605  واحد به کار خود پایان داد.

فولاد و فملی با تاثیر به ترتیب مثبت 406 و 247 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. خودرو و حکشتی با تاثیر به ترتیب منفی 89 و 70 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و هرمز با تاثیر به ترتیب مثبت 19.8 و 4.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. میدکو و شاوان با تاثیر به ترتیب منفی 3.6و 0.8 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.9 میلیارد معامله معادل  12839 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.7 میلیارد معامله معادل 6349 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به تاصیکو و ذوب با ارزش به ترتیب حدود 1056 و 724 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 690 و 472 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 395 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 66.5 و 61 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 3 ثبت کردند. کاوه و فنوال معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 8.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 4.6 ثبت کردند. فخوز و فولاژ معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 2.1 ثبت کردند. . فسرب و فاسمین معاملات  حدود  2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 1 ثبت نمودند. وتوکا و فباهنرمعاملات به ترتیب حدود 22 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.2 تجربه نمودند. میدکو و فولای معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 2.7  تجربه نمودند.فایرا معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.  فلوله متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 33.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. شیران و شاراک معاملات به ترتیب حدود 29 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.4 ثبت نمودند. فارس و پارسان معاملات به ترتیب حدود 11 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 1.7 ثبت کردند. شیراز ، پارس و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 1.2 ، 2.1 و 2.4 ثبت کردند. پترول و شپترو معاملات به ترتیب حدود 38 و 24.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. شغدیر و وپترو معاملات به ترتیب حدود 12 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 2.8 ثبت نمودند. شوینده ، شفارس و شپارس معاملات به ترتیب حدود 6.5 ، 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 4.4 و 3.2 ثبت نمودند. زاگرس متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خبهمن و خچرخش معاملات به ترتیب حدود  17.5 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 1.4 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 472.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد. خپارس و خودرو معاملات به ترتیب حدود 294 و 142 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کردند. ورنا و خریخت معاملات به ترتیب حدود 44 و 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 3.9 ثبت کردند. خگستر ، خاذین و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 19 ، 18.5 و 16.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 ، 3.9 و 4.7 ثبت کردند. خشرق ، خکار و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 12 ، 10 و 5.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 ، 4.3و 32.9  ثبت نمودند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 690.5 و 252.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 1 ثبت نمودند. وبملت و دی معاملات به ترتیب حدود 82 و 66 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.6 ثبت نمودند. وپست و ونوین  معاملات به ترتیب حدود 17.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.8 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. وپاسار و پارس معاملات به ترتیب حدود 78.5 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 3.2 ثبت کردند. وسینا و وکار معاملات به ترتیب حدود 9 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 تجربه نمودند. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 25 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 3.5 ثبت کردند. وساخت ، ثغرب و کرمان معاملات به ترتیب حدود 12.5 ، 12 و 11.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 ، 4.2 و 4.9 ثبت کردند. ثاباد معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ثالوند ، آ س پ و ثفارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 3.3 و 0.5 ثبت کردند . ثمسکن ، ثتران و ثپردیس معاملات  به ترتیب حدود 25 ، 20 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 ، 3.4 و 4.8  ثبت کردند. ثشرق و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 8 و 4.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 0.5 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وصنعت و پردیس معاملات به ترتیب حدود 16 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.9 ثبت نمودند.  وسکاب و وسپه معاملات به ترتیب حدود 6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 3.7 ثبت کردند. سرچشمه و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3.5 میلیون سهمی خودرا دردرصد مثبت 1 ثبت کردند. ونیکی و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 3 ثبت کردند . وساپا و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 58 و 51.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی 4.6 و 1.6 ثبت کردند. وبیمه و وآتی معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 15  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1 ثبت نمودند.وگستر ، وتوصا و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 8 ، 6.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 ، 1.7 و 4.2  ثبت نمود.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا ، ونفت و شتران معاملات به ترتیب حدود 13 ، 10.5 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 ، 2.6 و 1.9 ثبت نمودند. شپاس و شبندر معاملات به ترتیب حدود 6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 2.4 ثبت کردند. شبریز و شراز  معاملات به ترتیب حدود 2 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.8 ثبت کردند. شاوان معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 تجربه نمود.  شبهرن ، شرانل ، شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 401.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 68.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.1  تجربه کرد.

سفارس معاملات حدود 68 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:33

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |