شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 21 اردیبهشت 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه، شاخص بازار اول با 2046 واحد کاهش به 157564 و شاخص بازار دوم با  2325 واحد کاهش به 400105 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 2189 ( منفی 1 درصد ) در 209155 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 16 واحدی در 2589  واحد به کار خود پایان داد.

رمپنا و شخارک با تاثیر به ترتیب مثبت 147 و 116 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و کگل با تاثیر به ترتیب منفی 420 و 263 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مادیرا و کرمان با تاثیر به ترتیب مثبت 1 و 0.82 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. مارون و ذوب با تاثیر به ترتیب منفی 9 و 5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.3 میلیارد معامله معادل  11846 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.7 میلیارد معامله معادل 7041 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به تاصیکو و ذوب با ارزش به ترتیب حدود 683 و 602 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 599 و 337 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. فنوال و فلوله معاملات به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 6.8 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 337.5 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 2.8 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 72.5 و 60 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 2.9 ثبت کردند. . کاوه ، فابرا و میدکو معاملات به ترتیب حدود  14 ، 9.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 ، 3.4 و 2.4 ثبت نمودند. فباهنر و فخوز معاملات به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 3 تجربه نمودند. فولاژ و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 3.8  تجربه نمودند. فسرب ، فولای و هرمز معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2.5 و 2  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 3 و 3.2 تجربه نمودند.  

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شپترو و شیران معاملات به ترتیب حدود 28.5 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. شوینده و شاراک معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 4.8 و 1 ثبت نمودند. وپترو و شغدیر معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 0.5 ثبت کردند. شپارس ، شفارس و شکربن معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 2.7 و 2.4 ثبت کردند. تاپیکو و پترول معاملات به ترتیب حدود 44.5 و 37.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 3.5 ثبت کردند. فارس و پارسان معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 0.5 ثبت نمودند. پارس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 ثبت نمود. زاگرس متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خچرخش و خاذین معاملات به ترتیب حدود  19 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 1 ثبت کردند. ختوقا ، خکمک و خاهن معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  3.1 ، 4.4 و 1.7 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 336 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. خزامیا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 149 و 125 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 1.9 ثبت کردند. خودرو و ورنا معاملات به ترتیب حدود 62.5 و 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 2.4 ثبت کردند. خریخت و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 36 و 31 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 3.6 ثبت نمودند. خشرق ، خگستر و خکار معاملات به ترتیب حدود 13.5 ، 7.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 ، 2.4 و. 1.3 ثبت نمودند.

 

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و ونوین معاملات به ترتیب حدود 83.5 و 27.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 4.9 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 599 و 279  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 1 ثبت نمودند. وپاسار و وبملت  معاملات به ترتیب حدود 128.5 و 103 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 3.6 ثبت کردند. وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود 20 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 2 ثبت کردند. پارس و وکار معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.7 و 1.3 ثبت کردند. خاور ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 51 و 30  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 3.5 ثبت کردند. ثتران و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 27 و 23.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 4.3 ثبت کردند. ثغرب و وساخت معاملات به ترتیب حدود 19و 18.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.6 ثبت کردند. ثشاهد ، ثفارس و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 8 ، 7 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 ، 4.5 و 3.7 ثبت کردند . کرمان ، ثاخت و ثشرق معاملات  به ترتیب حدود 5.54 ، 4 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 3.4 و 2.9 ثبت کردند. ثرود ، ثاباد و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 ، 4.9 و 3.8 ثبت کردند.  ثپردیس معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وصنعت و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 22.5 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 2.6 ثبت نمودند.  وبیمه و ونیکی معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 4.5 ثبت کردند. وگستر و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 2 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 3.3 ثبت کردند. وخارزم و وساپا معاملات حدود 61 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 2.4 ثبت کردند . وآتی و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 16 و 5.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی  2.8 و 0.5 ثبت کردند. وسپه و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 1.3 ثبت نمودند. پردیس معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. اعتلا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت نمود. شتران و شپاس معاملات به ترتیب حدود 11 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.7 ثبت کردند. شپنا و شبندر  معاملات به ترتیب حدود 25.5 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.8 و 4.1 ثبت کردند. شبریز ، شاوان و شراز معاملات به ترتیب حدود 3 ، 1.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 ، 2.1  و 3.1 تجربه نمودند.  شبهرن ، شرانل ، شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 261.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 تجربه کرد.

رمپنا معاملات حدود 46.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:62

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |