شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 22 اردیبهشت 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 4127 واحد کاهش به 153436 و شاخص بازار دوم با  8351 واحد کاهش به 391754 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 5087 ( منفی 2.4 درصد ) در 204067 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 95 واحدی در 2494  واحد به کار خود پایان داد.

ونوین و غسالم با تاثیر به ترتیب مثبت 49 و 32 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و شبندر با تاثیر به ترتیب منفی 291 و 228 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مادیرا و کرمان با تاثیر به ترتیب مثبت 0.98 و 0.92 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. کگهر و مارون با تاثیر به ترتیب منفی 23 و 18 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.4 میلیارد معامله معادل  10204 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.2 میلیارد معامله معادل 5839 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و تاصیکو با ارزش به ترتیب حدود 627 و 409 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 788 و 369 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فجر معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. ذوب معاملات حدود 369 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.7 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 54 و 51 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1.2 ثبت کردند. فنوال ، کاوه و فایرا معاملات به ترتیب حدود 17.5 ، 16 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 ، 3.9 و 2.1 ثبت کردند. . وتوکا و میدکو معاملات به ترتیب حدود  10 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و  3.1 ثبت نمودند. فباهنر ، فخوز و فولاژ معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 ، 3.6 و 2.9 تجربه نمودند. فولای ، فاسمین و هرمز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 ، 3.9 و 3.5 تجربه نمودند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول ، تاپیکو و شپترو معاملات به ترتیب حدود 44 ،  30.5 و 21.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 ، 2.8 و 4.3 ثبت کردند. شیران و شاراک معاملات به ترتیب حدود  9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 4.1 ثبت نمودند. فارس و وپترو معاملات به ترتیب حدود 8 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 4.3 ثبت کردند. شیراز ، شغدیر وپارسان معاملات به ترتیب حدود 5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 4.8 ، 4.4 و 3.4 ثبت کردند. زاگرس و پارس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.9 و 1.2 ثبت کردند. شوینده و شپارس معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.6 ثبت نمودند.

درخودرویی ها:

در این گروه خدیزل و خکار معاملات به ترتیب حدود  11 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 1.3 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 209.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 ثبت کرد. خپارس و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 44 و 30.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 و 4.6 ثبت کردند. خزامیا و خریخت معاملات به ترتیب حدود 29 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 4.5 ثبت کردند. خچرخش و خودرو معاملات به ترتیب حدود 17 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 4.1 ثبت کردند. خشرق ، ورنا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 14 ، 13 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 4.7 و 4.6 ثبت نمودند. خکمک ، ختوقا و خگستر معاملات به ترتیب حدود 6 ، 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 ، 4.7 و 4.7 ثبت نمودند.

 

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه ونوین معاملات حدود 16.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت نمود. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 788 و 138  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.6 و 4 ثبت نمودند. وپاسار و وبملت  معاملات به ترتیب حدود 109 و 108 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 4.4 ثبت کردند. دی و وسینا معاملات به ترتیب حدود 27.5 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 4.3 ثبت کردند. وپست و وپارس معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.6 و 4.5 ثبت کردند. خاور ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وساخت معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. کرمان و ثاباد معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 4.9 ثبت کردند. ثمسکن و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 31.5 و 20.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 3.6 ثبت کردند. ثعمرا و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 3.5 ثبت کردند . ثتران و ثفارس معاملات  به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 1.5 ثبت کردند. ثپردیس و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.8 و 4.4 ثبت کردند.  ثالوند و ثاخت معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 و 3.3 تجربه نمودند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 52  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 ثبت نمود.  وسکاب و وساپا معاملات به ترتیب حدود 26 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.9 ثبت کردند. وصنعت و وآتی معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 12.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 4.3 ثبت کردند. وبیمه و پردیس معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 و 4.5 ثبت کردند.  وسبحان و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی 2.9 و  3.9  ثبت کردند. وگستر و وسپه معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 3.9 ثبت نمودند. اعتلا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت معاملات حدود 28.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.4 ثبت نمود. شپنا معاملات حدود 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.1 ثبت کرد. شبندر و شتران معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 3.7 ثبت کردند. شپاس و شبریز معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 3.8 تجربه نمودند. شراز و شاوان معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 4.8 تجربه نمودند.  شبهرن ، شرانل ، شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 162.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 49  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 تجربه کرد.

غشهداب معاملات حدود 46.5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:40

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |