شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 23 اردیبهشت 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 2631 واحد افزایش به 156067 و شاخص بازار دوم با  7714 واحد افزایش به 399481 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3683 واحدی ( مثبت 1.8درصد ) در 207752 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 45.4 واحدی در 2539  واحد به کار خود پایان داد.

فولاد و شپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 362 و 215 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. ونوین و خودرو با تاثیر به ترتیب منفی 66 و 40 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و مارون  با تاثیر به ترتیب مثبت 9.8 و 9 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. کگهر و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 3.3 و 1.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.5 میلیارد معامله معادل  9506 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.3 میلیارد معامله معادل 7064 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خودرو و خزامیا با ارزش به ترتیب حدود 538 و 411 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خزامیا با حجم به ترتیب حدود 483 و 333 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 184.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 31.5 و 22 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کردند. فلوله ، وتوکا و کاوه معاملات به ترتیب حدود 18.5 ، 10 و 6.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 2.4 و 3.3 ثبت کردند. فنوال و فاسمین معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 3.5 ثبت کردند. فولاژ و ارفع معاملات حدود  2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 1.6 ثبت نمودند. فخوز و میدکو معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 2.4 تجربه نمودند. فسرب و فایرا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 3.6 تجربه نمودند. فباهنر معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. فولای متوقف است.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 20 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 1.8 ثبت کردند. شپترو ، شیران و پارسان معاملات به ترتیب حدود  12 ، 10 و7  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 ، 4 و 0.5 ثبت نمودند. شوینده و شاراک معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 3.3 ثبت کردند. زاگرس و پترو معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2.9 ثبت کردند. شغدیر و فارس معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 1.4 ثبت کردند. شپارس ، شیراز و پارس معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 ، 2.1 و 1.2 ثبت نمودند.

درخودرویی ها:

در این گروه خزامیا معاملات حدود  333 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. خچرخش و خریخت معاملات به ترتیب حدود 63 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 3.2 ثبت کردند. خکمک ، خاذین و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 14.5 ، 14 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 2.5 و 1.6 ثبت کردند. خکار ، ختوقا و خشرق معاملات به ترتیب حدود 6.5 ، 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 ، 3.3 و 4.9 ثبت کردند. خپارس ، خساپا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 279 ، 277 و 132.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 ، 0.5 و 2.4 ثبت کردند. ورنا و خگستر معاملات به ترتیب حدود 33 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.5 ثبت نمودند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 483 و 136 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 0.5 ثبت نمودند. وبملت و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 57 و 50  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 0.5 ثبت نمودند. وسینا و وپست معاملات به ترتیب حدود 15 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 2.8 ثبت کردند. دی و ونوین معاملات به ترتیب حدود 57 و 47 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 4.4 ثبت کردند. وپارس معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. خاور ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه وساخت معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.3 ثبت کرد. ثنوسا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 0.5 ثبت کردند. ثباغ و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 1.8 ثبت کردند. ثعمرا و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 4.9 ثبت کردند . ثالوند ، ثپردیس و ثغرب معاملات  حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 ، 2.3 و 2.1 ثبت کردند. ثرود ، ثشرق و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 0.5 و 1.4 ثبت کردند.  کرمان و ثاخت متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 28 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت نمود.  وسبحان ، وصنعت و وآتی معاملات به ترتیب حدود 13 ، 12 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 4.9 و 1 ثبت کردند. سرچشمه و وسکاب معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.8 ثبت کردند. پردیس معاملات حدود 4 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد.  وبهمن ، وگستر و وسپه معاملات حدود 2 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب مثبت 2.7 ، 2.5 و 1.1  ثبت کردند. وساپا و ونیکی معاملات به ترتیب حدود 66 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 4.7 ثبت نمودند. وبیمه معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. اعتلا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شپنا معاملات به ترتیب حدود 17 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.3 ثبت نمودند. ونفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 9 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 2.9 ثبت کردند. شپاس و شاوان معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 4.5 ثبت کردند. شبریز و شراز معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.9 تجربه نمودند. شبهرن ، شرانل ، شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 145.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 38  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 تجربه کرد.

سشرق معاملات حدود 45  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:60

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |