شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 24 اردیبهشت 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه­شنبه، شاخص بازار اول با 2881 واحد افزایش به 158949 و شاخص بازار دوم با  8238 واحد افزایش به 407717 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 3994 واحدی ( مثبت 1.9 درصد ) در 211746  واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 48.4 واحدی در 2588  واحد به کار خود پایان داد.

شپنا  و شبندر با تاثیر به ترتیب مثبت 243 و 217 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شپدیس و جم با تاثیر به ترتیب منفی 72.8 و 31.6 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

زاگرس و کگهر  با تاثیر به ترتیب مثبت 6.9 و 5.9  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  5.2 میلیارد معامله معادل  14075 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.4 میلیارد معامله معادل 63.9 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و ونوین با ارزش به ترتیب حدود 981 و 617 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبملت با حجم به ترتیب حدود 635 و 294 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 228.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. فولاد و فایرا معاملات به ترتیب حدود 36 و 23.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و  4.9 ثبت کردند. وتوکا ، فاسمین و فخوز معاملات به ترتیب حدود 7.5 ، 5 و 5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3 ، 4.9  0.5 ثبت کردند. کاوه ، فباهنر و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 4.4 و 4.3 ثبت کردند. فولاژ و هرمز معاملات به ترتیب حدود  3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 2.9 ثبت نمودند. فملی معاملات حدود 30  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.2  تجربه نمود. میدکو معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. فولای و ارفع متوقف هستند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 32.5 و 24.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 1.2 ثبت کردند. شپترو ، شیران و پارسان معاملات به ترتیب حدود  16 ، 11.5 و 11  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 ، 1.7 و 1.3 ثبت نمودند. شغدیر و شاراک معاملات به ترتیب حدود 10 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 44.5 و 2.9 ثبت کردند. شوینده و پترو معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 3 ثبت کردند. شیراز ، زاگرس و فارس معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 3.3 و 1.8 ثبت کردند. شکربن ، پارس و شفارس معاملات به ترتیب حدود 2 ، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 ، 1.8 و 3.4 ثبت نمودند. شپدیس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 تجربه نمود.

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس معاملات حدود  261.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. خساپا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 241.5 و 218.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.8 ثبت کردند. خودرو و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 71.5 و 44 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 4.7 ثبت کردند. ورنا ، خریخت و خاذین معاملات به ترتیب حدود 29 ، 18 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 ، 4.5 و 4.4 ثبت کردند. خکار و ختوقا معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.4 ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت نمود.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 635 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت نمود. وبملت و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 294 و 143  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.3 ثبت نمودند. ونوین و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 141.5 و 140.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1 ثبت کردند. دی ، وپارس و وسینا معاملات به ترتیب حدود 63.5 ، 40.5 و 31.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 ، 4.3 و 4.6 ثبت کردند. وپست و وخاور معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 3.5 ثبت کردند. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 40 و 33 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 4.1 ثبت کردند. ثعمرا  و ثتران معاملات به ترتیب حدود 23 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 3.8 ثبت کردند. وساخت و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 4.5 ثبت کردند. ثفارس و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 0.5 ثبت کردند . ثشرق ، ثالوند و ثرود معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 ، 4.9 و 4.6 ثبت کردند. ثاباد و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2.5 ثبت کردند.  کرمان و ثاخت متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 68 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت نمود.  وخارزم و وآتی معاملات به ترتیب حدود 38.5 و 22.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 4.5 ثبت کردند. وبیمه، وسکاب و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 12.5 ، 11.5 و 9.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.2 ، 0.5 و 1.5 ثبت کردند. وسبحان و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 3.8 ثبت کردند.  وگستر ، پردیس و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 3 ، 3 و 2 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 1.8 و 5 ثبت کردند. ونیکی و وسپه معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.5 ثبت نمودند. اعتلا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت و شپنا معاملات به ترتیب حدود 45.5 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.6 ثبت نمودند. شتران و شبندر معاملات به ترتیب حدود 15.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 4.3 ثبت کردند. شپاس و شراز معاملات به ترتیب حدود 4 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.4 ثبت کردند. شاوان و شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 3.8 تجربه نمودند. شبهرن ، شرانل ، شنفت و شسپا متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 124 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد.

فاراک معاملات حدود 57.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3  تجربه کرد.

سفارس معاملات حدود 159  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:63

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |