شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 25 اردیبهشت 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهار­شنبه، شاخص بازار اول با 577 واحد کاهش به 158372 و شاخص بازار دوم با  1261 واحد کاهش به 406455 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 728 واحدی ( منفی 0.34 درصد ) در 211017 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 4.6 واحدی در 2583 واحد به کار خود پایان داد.

سبهرن و شسپا با تاثیر به ترتیب مثبت 184 و 141 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و فولاد با  تاثیر به ترتیب منفی 193 و 159 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر و کرمان  با تاثیر به ترتیب مثبت 4.3 و 2 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

زاگرس و مارون  با تاثیر به ترتیب منفی 7.5 و 6.4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.8 میلیارد معامله معادل  12790 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.2 میلیارد معامله معادل 74.3 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به سفارس و کرمان با ارزش به ترتیب حدود 352 و 346 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا  با حجم به ترتیب حدود 691 و 202 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فلوله و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 31.5 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2.1 ثبت کردند. فایرا ، فباهنر و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 5.5 ، 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 1 و 2.1 ثبت کردند. دوب معاملات حدود 186 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 1 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 22 و 18.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.1 ثبت کردند. کاوه و هرمز معاملات به ترتیب حدود  3.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 0.5 ثبت نمودند. فخوز ، میدکو و فنوال معاملات حدود 2.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 ، 0.5 و 0.5 تجربه نمودند. فولای و ارفع متوقف هستند.

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شغدیر معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد. شفارس و شیراز معاملات به ترتیب حدود  3.5 و 3  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 0.5 ثبت نمودند. پترول ، شپترو و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 28 ، 18 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 1.8 و 1.1 ثبت کردند. پارسان و فارس معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 1.6 ثبت کردند.  شیران و شاراک معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 1.2  ثبت کردند. شوینده و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 3.5 ثبت نمودند. وپترو معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

درخودرویی ها:

در این گروه خزامیا و خودرو معاملات به ترتیب حدود  111 و 63.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.1 ثبت کردند. خشرق و خبهمن معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1 ثبت کردند. خکار و خگستر معاملات به ترتیب حدود 26.5 و 16  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.8 ثبت کردند. خریخت و ورنا معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 0.5 ثبت کردند. خسپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 203 و 114 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 1.8 ثبت کردند. خاذین ، ختوقا و خاهن معاملات به ترتیب حدود 11 ، 4.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 1.6 و 1.7 ثبت نمودند. خچرخش متوقف است.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وکار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 87 و 65 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1 ثبت نمودند.  وپست و وپارس معاملات به ترتیب حدود 50 و 35  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 3.8  ثبت نمودند. وخاور معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 691 و 159.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 2.7  ثبت کردند. وپاسار و دی معاملات به ترتیب حدود 74.5 و 26.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 2 ثبت کردند.  ونوین و وسینا معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند . وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثااد معاملات حدود 20 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. کرمان و ثعمرا  معاملات به ترتیب حدود 17 و 16.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 10 و 4.2 ثبت کردند. ثباغ و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 3.6 ثبت کردند. وساخت ، ثمسکن و ثتران  معاملات به ترتیب حدود 8.5 ، 8 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.9 و 1 ثبت کردند . ثغرب و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 6 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیبمنفی 3.4 و 2 ثبت کردند. ثپردیس و ثفارس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 2.2 ثبت کردند. ثنوسا و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 25.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. ثاخت متوقف هستند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وصنعت و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 24 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3 ثبت نمودند. سرچشمه و وگسترمعاملات به ترتیب حدود 13 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 3.4 ثبت کردند. وتوسم و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 6 و 2 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 4 و 4.5 ثبت کردند. وساپا و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 29.5 و 28 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.9 ثبت کردند. وآتی و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 10.5 میلیون سهمی  خود را در در صدهای به ترتیب منفی 1.5 و 1.6 ثبت کردند. وسپه ، وسبحان و پردیس معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 ، 2.3 و 1.8 ثبت نمودند. اعتلا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شسپا و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 14.8 و 15.5 ثبت نمودند. شبندر ، شپاس و شراز معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 ، 4.9 و 2.6 ثبت کردند. ونفت معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد. شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 7 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.1 تجربه نمودند. شاوان و شبریز معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 تجربه نمودند. شرانل و شنفت متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 87 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 ثبت کرد.

بترانس معاملات حدود 42 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6  تجربه کرد.

سفارس معاملات حدود 104.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:77

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |