شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 12 خرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 1312 واحد افزایش به 167051 و شاخص بازار دوم با  5573 واحد افزایش به 439373 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 2156 واحدی( مثبت 0.97 درصد ) در 224544 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 65.6 واحدی در 2851 واحد به کار خود پایان داد.

وبملت و مبین با تاثیر به ترتیب مثبت 192 و 177 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شبندر و کگل با  تاثیر منفی 55 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و کگهر با تاثیر به ترتیب مثبت 23 و 14 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

میدکو و شاوان با تاثیر به ترتیب منفی 2 و 1.3 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.9  میلیارد معامله معادل  12417 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.4 میلیارد معامله معادل 6732 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وتجارت خساپا با ارزش به ترتیب حدود 599 و 585 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 1.3 میلیارد و 381 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 161 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. فملی و فخوز معاملات به ترتیب حدود 22 و 8 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. فولای و فسرب معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 1.4 ثبت کردند. فولاژ معاملات حدود  2.5  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وتوکا و کاوه معاملات به ترتیب حدود  21 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 0.5 ثبت نمودند. میدکو و فنوال معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5  تجربه نمودند. فولاد ، فایرا و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 47 ، 4 و 2 میلیون سهمی خود را در  حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. فباهنر و فلوله متوقف هستند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شپترو معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.9  ثبت کرد. پترول و شیران معاملات به ترتیب حدود  21 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.7 ثبت نمودند. شاراک و شغدیر معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. شوینده و شیراز معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 1 ثبت کردند.  شپارس و شپدیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 0.5 ثبت کردند. پارس و شکربن معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 2.1 ثبت نمودند. پارسان معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمود. تاپیکو ، فارس و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 18 ، 5.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. وپترو متوقف است.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 381 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 ثبت کرد. خپارس ، خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 131 ، 90 و 57 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 ، 1.1 و 4.3 ثبت کردند. خریخت ، خاذین و خودرو معاملات حدود 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 ، 3.2 و 0.5 ثبت کردند. خشرق و خگستر معاملات به ترتیب حدود 22 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 8.5 و 3.7 ثبت کردند. خچرخش و خکار معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 4.2 ثبت کردند. خاهن و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 7 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 3.9 ثبت نمودند . خبهمن معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود .

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 1.3 میلیارد سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت نمود.  وبصادر و وبملت معاملات به ترتیب حدود 295 و 125 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4 ثبت نمودند.  وپاسار و وملل معاملات به ترتیب حدود 99 و 62 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 2.9 ثبت کردند. وپست و وپارس معاملات حدود 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.7 ثبت کردند. دی و وسینا معاملات به ترتیب حدود 39 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 3.7  ثبت کرد. وخاور و وکار معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.8 ثبت کردند . ونوین معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا معاملات حدود 34 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.5 ثبت کرد. ثمسکن و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 29 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 4.9 ثبت کردند. ثتران و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 10 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 4.8 ثبت کردند. ثشاهد ، ثفارس و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 ، 3.9 و 2.3 ثبت کردند . کرمان ، ثالوند و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 4 ، 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 ، 4.4 و 4.7 ثبت کردند. آ س پ ، ثرود  و ثاخت معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 9.6 ، 4.9 و 2.7 ثبت کردند. ثباغ و وساخت معاملات به ترتیب حدود 8 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 0.5 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 77 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت نمود. وآتی و وخارزم معاملات به ترتیب حدود  74 و 71 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.5 ثبت کردند. سرچشمه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 36 و 12 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.7 ثبت کردند. وسبحان و وسکاب معاملات حدود 15 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 1.7 ثبت کردند. وبیمه ، پردیس و وسپه معاملات به ترتیب حدود 8.5 ، 8 و 7 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 ، 1.5 و 1.4 ثبت کردند. وبهمن و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 3 و  2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.2 ثبت نمودند. وصنعت معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

 

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت و شسپا معاملات به ترتیب حدود 6 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 5 ثبت نمودند. شبهرن و شرانل معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 1.4 ثبت کردند. شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.7 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. شبندر و شاوان معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.5 ثبت کردند.  شپنا معاملات حدود 16 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. شپاس و شنفت متوقف هستند.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد.

سمگا معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 6.4 تجربه کرد.

حریل معاملات حدود 151 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:39

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |