شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 13 خرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 1420 واحد افزایش به 168471 و شاخص بازار دوم با  6581 واحد افزایش به 445955 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 2439 واحدی( مثبت 1درصد ) در 226983 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 58 واحدی در 2910 واحد به کار خود پایان داد.

مبین و فارس با تاثیر به ترتیب مثبت 196 و 183 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شبندر و رانفور با  تاثیر به ترتیب منفی 72 و 39 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 223 و 9.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

شراز و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 1.9 و 1.8 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.9  میلیارد معامله معادل  13519 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل 8458 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خساپا و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 1209 و 431 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 966 و 752 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 226.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. فملی و کاوه معاملات به ترتیب حدود 22 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.1 ثبت کردند. فخوز و فولای معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 6 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 4.9 ثبت کردند. فایرا و فباهنرمعاملات به ترتیب حدود 4.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 3.1 ثبت کرد. فنوال و فولاژ معاملات به ترتیب حدود  2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 0.5 ثبت نمودند. میدکو ، فسرب و ارفع معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 2.5 و 1.4 تجربه نمودند. فولاد و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 36.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در  حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. وتوکا و فلوله متوقف هستند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 27 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2  ثبت کرد. شیران و شپدیس معاملات به ترتیب حدود  11 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 0.5 ثبت نمودند. شاراک و فارس معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 1.5 ثبت کردند. پارسان و شیراز معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5  میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.7 ثبت کردند.  شفارس ، شپارس و شکربن معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 4.3 و 2.2 ثبت کردند. شپترو معاملات حدود 39 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 ثبت نمود. شغدیر و وپترو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 2.8 ثبت نمودند. تاپیکو معاملات حدود 32.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 752 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7 ثبت کرد. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 202 و 103 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 و 0.5 ثبت کردند. ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 87.5 و 44.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 1.8 ثبت کردند. خاذین، خریخت و ختوقا معاملات به ترتیب حدود  26.5 ، 24 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 4.9 و 4.9 ثبت کردند. خگستر ، خکار و خاهن معاملات به ترتیب حدود 20 ، 19 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 ، 4.8 و 4.5 ثبت کردند. خبهمن و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.9 ثبت نمودند . خشرق معاملات حدود 23 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود .

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبصادر معاملات حدود 173 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت نمود.  وسینا ، وبملت و وپارس معاملات به ترتیب حدود 57.5 ، 57 و 35 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 1.6 و 3.9 ثبت نمودند.  وکار و دی معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 1.5 ثبت کردند. وتجارت و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 966 و 108.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.2 و 0.5 ثبت کردند. وپست و وملل معاملات به ترتیب حدود 27 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 0.5 ثبت کرد. وخاور معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثرود معاملات به ترتیب حدود 31.5 و 28 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.8 ثبت کردند. ثشرق ، ثعمرا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 18 ، 17 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 4.6 و 1.7 ثبت کردند. آ س پ و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 0.5 ثبت کردند. ثفارس ، وساخت و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 ، 1.3 و 4.7 ثبت کردند . ثباغ و ثاخت معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و  1.2 ثبت کردند. ثالوند و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 1.1 ثبت کردند. ثمسکن و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 2.2 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و وآتی معاملات به ترتیب حدود 78 و 48.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 4.8 ثبت نمودند. وسکاب و وبیمه  معاملات به ترتیب حدود  20 و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.5 ثبت کردند. وگستر ، وتوصا و وسپه معاملات به ترتیب حدود 7.5 ، 6 و 5.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 1.7 ، 0.5 و 1.8 ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 63.5 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 2.7 ثبت کرد. وسبحان و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 7.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 1 ثبت کردند. سرچشمه و پردیس معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت نمودند. وبهمن معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

 

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپاس و شپنا معاملات به ترتیب حدود 16.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1 ثبت نمودند. شرانل ، شسپا و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 2.6 و 0.5 ثبت کردند. شبندر و شراز معاملات به ترتیب حدود 2 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتب منفی 1.3 و 3.4 ثبت کردند. شاوان و شبریز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 1 ثبت کردند. شتران و ونفت معاملات به ترتیب حدود 7 و 5.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. شنفت متوقف است.

سایرگروه ها:

ولساپا معاملات حدود 112 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1 ثبت کرد.

رکیش معاملات حدود 80.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 تجربه کرد.

حریل معاملات حدود 96.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:93

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |