شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 خرداد 98

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه شاخص بازار اول با 28.8 واحد افزایش به 168500 و شاخص بازار دوم با 640 واحد کاهش  به 445315 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 95 واحدی( منفی 0.04درصد) در مقدار 226888 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 14 واحدی در مقدار 2896  به کار خود پایان داد.

شنفت و شپدیس با تاثیر به ترتیب مثبت 115 و 90.7 واحدی بیشترین اثر مثبت را  بر  شاخص کل گذاشتند. فارس و پارس با تاثیر به ترتیب منفی  276 و 181 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و مادیرا با تاثیر به ترتیب مثبت 10 و 1.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند. مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 26 و 4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 3.627 میلیارد معامله معادل 11350 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 976.5 میلیون  معامله معادل 4709 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به پترول  و خساپا  با ارزش به ترتیب حدود 492 و 490 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 485و  301 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 118میلیون سهمی خود را در درصد منفی  0.5 ثبت کرد. فملی  معاملات حدود 29 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5تجربه کرد. ارفع و میدکو معاملات  به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود رادر درصد  های به  نرتیب منفی  1 و 0.5 ثبت کرد. وتوکا معاملات حدود 24.5میلیون  سهمی خود را دردرصد مثبت 8.7ثبت کرد.  فاسمین  و فسرب  معاملات  به ترتیب حدود 8 و 7  میلیون سهمی خودرا در درصد  های به ترتیب مثبت 7.7  و 4.4 ثبت کردند. فباهنر و فلوله   معاملات  به ترتیب حدود 5.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 1.8 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود  25 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد . فخوز  متوقف می باشد.

 

در گروه پتروشیمی:

در این گروه پترول معاملات حدود 250 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.5 ثبت کرد. وپترو معاملات حدود 20میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3ثبت کرد. فارس  معاملات  حدود 14میلیون سهمی خود را دردرصد منفی  2.2ثبت کرد. پارسان معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. شاراک معاملات حدود 4.7 میلیون سهمی خود را در درصد  منفی 0.5ثبت کرد.  شپارس  و پارس معاملات  حدود3  میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی  4 و 2.6 ثبت کردند. زاگرس معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد.  تاپیکو معاملات حدود 22 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد . شکربن متوقف می باشد.

گروه خودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 302 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1ثبت کرد. ورنا معاملات حدود 119میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت 2.7  ثبت کرد. خاذین و خاهن  معاملات  به ترتیب حدود 19 و 15 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  مثبت 4.5 و 4ثبت کردند. خگستر معاملات حدود 8میلیون سهمی خود را در درصد  حدود مثبت 3.6 ثبت کرد. خچرخش  و خکار معاملات  حدود1  میلیون سهمی خود را در درصد  مثبت 5ثبت کردند. خپارس خزامیا  معاملات  به ترتیب حدود 137 و 111میلیون سهمی خود را در درصد های  به ترتیب منفی 1 و 2.8  5 ثبت کردند.  خودرو معاملات  حدود 39 میلیون سهمی خود را در درصد  منفی 1.5 ثبت کرد. خبهمن  معاملات حدود 5میلیون سهمی خود را در درصد منفی  52.4ثبت کرد.  

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت  معاملات حدود 485 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد.  وبصادر معاملات حدود 123 میلیون سهمی خو د را در در صد منفی  2 ثبت کرد. وپاسار، وبملت ودی معاملات به ترتیب حدود.44 ، 39 و 38میلیون سهمی خود را دردرصدهای به ترتیب منفی  0.7 ، 0.7 و 4ثبت کردند. وخاور معاملات  حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.7   ثبت کرد. وپست معاملات حدود 31.5 میلیون  سهمی خود را در  درصد مثبت 1.7 ثبت  کرد. وکار و پارس  معاملات  حدود 18میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.7 ثبت کردند. وسینا معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3 ثبت کرد .

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

ثنوسا و ثشاهد معاملات  به ترتیب حدود 27 و 23  میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب  مثبت 2.5 و 4.7  ثبت کردند .  در این گروه ثمسکن  معاملات حدود 12 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد . کرمان ، ثشرق و ثغرب  معاملات به ترتیب  حدود 12 ، 8 و 7میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 ، 2 و 5 ثبت کردند. آ س پ  و وساخت  معاملات  به ترتیب حدود 3.5 و 3میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  1 و 2.5  ثبت کردند.ثتران معاملات حدود 15 میلیون سهمی خود را در قیمت روز گذشته خود ثبت کرد .0

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 68میلیون سهمی خود را در درصد منفی  3 ثبت کرد. وساپا معاملات حدود 57 میلیون سهمی خو د را در درصد منفی  2 ثبت کرد.  وبیمه معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  1 ثبت کرد . وسپه معاملات حدود 2میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد.  وآتی  معاملات حدود 33 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 ثبت کرد . سرچشمه معاملات حدود 5 میلیون  سهمی خود را در درصد مثبت 1.5 ثبت کرد  . وبهمن  و اعتلا   معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون  سهمی خود را در حدود درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 5ثبت کردند. پردیس و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 10 و 7میلیون سهمی خود را در قیمت کاری روز گذشته خود ثبت کرد.

گروه:فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت  معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3ثبت کرد. شنفت  معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در حدود درصد مثبت 22 ثبت کرد. ونفت معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 ثبت کرد . شپنا ، شپاس ، شبندر ، شسپا و شبریز معاملات به ترتیب حدود 8 ، 4 ، 2 ،  1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در قیمت کاری روز قبل خود ثبت کردند.

سایرگروه ها:

فاراک  معاملات حدود 53 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3ثبت کرد.

تاصیکو معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  0.9تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 42  میلیون سهمی خود را در درصد منفی  1 ثبت کرد.

 

 


تعداد بازدید ها:47

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |