شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 19 خرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 2134 واحد افزایش به 170634 و شاخص بازار دوم با  5893 واحد افزایش به 451208 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 2920 واحدی( مثبت 1.2 درصد ) در 229808 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 31 واحدی در 2927 واحد به کار خود پایان داد.

فولاد و وبملت با تاثیر به ترتیب مثبت 222 و 176 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. بفجر و ومعادن با  تاثیر به ترتیب منفی 102 و 29 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و کپسول با تاثیر به ترتیب مثبت 10.6  2.8 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 8.3 و 1.2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4 میلیارد معامله معادل  14713 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.3 میلیارد معامله معادل 7572 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به سمگا و ذوب با ارزش به ترتیب حدود 619 و 385 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 620 و 216 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 210 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.2 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 42 و 25 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.5 ثبت کردند. وتوکا ، فاسمین و کاوه معاملات به ترتیب حدود 16.5 ، 8 و 6.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 4.9 و 3.6 ثبت کردند. فباهنر ، ارفع و فسرب معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 1.7 و 1.7 ثبت کرد. فلوله و فایرا معاملات به ترتیب حدود  6.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت نمودند. میدکو و هرمز معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. فنوال و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در  حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. فخوز و فولای متوقف هستند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران و شپترو معاملات به ترتیب حدود 32 و 27 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 0.5 ثبت کردند. شوینده ، فارس و شغدیر معاملات به ترتیب حدود  9.5 ، 8.5 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 ، 0.5 و 1.4 ثبت نمودند. شاراک ، پارسان و وپترو  معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 ، 1.1 و 4.7 ثبت کردند. کرماشا و شپارس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 3.8 ثبت کردند.  شیراز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.4 ثبت کرد. پترول ، تاپیکو و پارس معاملات به ترتیب حدود 64 ، 32 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. شکربن و شفارس متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا معاملات حدود 216 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 125.5 و 117 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.6 ثبت کردند. خودرو و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 53.5 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.3 ثبت کردند. خاهن ، ورنا و خشرق معاملات به ترتیب حدود  16 ، 14.5 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 4.9 و 5 ثبت کردند. خاذین و ختوقا معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کردند. خگستر و خچرخش معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت نمودند . خکار ، خریخت و خکمک معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه نمودند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت معاملات حدود 621 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  ثبت نمود.  وبصادر ، وبمات و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 145.5 ، 89.5 و 72 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 3.6 و 1 ثبت نمودند. وسینا و دی معاملات به ترتیب حدود 43 و 38 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.8 ثبت کردند. وپارس ، وپست و وکار معاملات به ترتیب حدود 18.5 ، 16.5 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 ، 4.8 و 1.9 ثبت کردند. وخاور و ونوین معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. وملل معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 23 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 4.8 ثبت کردند. ثمسکن و ثتران معاملات به ترتیب حدود 19 و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 3 ثبت کردند. ثغرب و ثرود معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.4 ثبت کردند. ثعمرا و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 8 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 4.2 ثبت کردند . ثفارس ، ثشرق و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 ، 4.9 و 1 ثبت کردند. کرمان و وساخت معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.2 ثبت کردند. ثالوند و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 4.7 ثبت کردند. آ س پ و ثباغ معاملات به ترتیب حدود 8 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.1 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 73.5 و 72.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.6 ثبت نمودند. وآتی و وسکاب معاملات به ترتیب حدود  43 و 26 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 2.5 ثبت کردند. وصنعت و پردیس معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 11میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 3.9 ثبت کردند. وگستر ، وبهمن و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 9.5 ، 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 ، 4.5 و 2.2 ثبت کرد. وسپه و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 15 و 14 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4 و 0.5 ثبت کردند. وسبحان متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 7.5میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  ثبت نمودند. شاوان و شبهرن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 1.3 ثبت کردند. شپاس معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت کرد. شبندر و شبریز معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. شنفت و شراز معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 1.9 تجربه نمودند. ونفت معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

سایرگروه ها:

سمگا معاملات حدود 106 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 7  ثبت کرد.

تاصیکو معاملات حدود 83 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.6 تجربه کرد.

حریل معاملات حدود 121 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:30

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |