شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 20 خرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 358 واحد افزایش به 170992 و شاخص بازار دوم با  1216 واحد افزایش به 452424 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 532 واحدی( مثبت 0.23 درصد ) در 230341 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 2.1 واحدی در 2922 واحد به کار خود پایان داد.

همراه و رمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 252 و 219 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. جم و مبین با  تاثیر به ترتیب منفی 168 و 112 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

سمگا و کرمان با تاثیر به ترتیب مثبت 3 و 1.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و کگهر با تاثیر به ترتیب منفی 10.8 و 7.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.8 میلیارد معامله معادل  17656 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل 9196 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خساپا و سمگا با ارزش به ترتیب حدود 551 و 502 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 685 و 328 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فاسمین و فلوله معاملات به ترتیب حدود 13.5 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.4 ثبت کردند. فباهنر معاملات حدود 5.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.1 ثبت کرد. میدکو و فنوال معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. فولاژ و فولای معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 0.5 ثبت کردند. فولاد و وتوکا معاملات به ترتیب حدود  34.5 و 16.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 3.5 ثبت نمودند. کاوه و فایرا معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1.8 تجربه نمودند. فسرب و هرمز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 تجربه نمودند. ذوب و فملی معاملات به ترتیب حدود 182 و 30.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. فخوز متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 92 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.9 ثبت کرد. شیران و وپترو معاملات به ترتیب حدود  27 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 2.9 ثبت نمودند. شوینده ، شپارس و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 ، 4.2 و 1.2ثبت کردند. تاپیکو و شپترو معاملات به ترتیب حدود 35.5 و 31 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 2.2 ثبت کردند. فارسش و شاراک معاملات به ترتیب حدود 9 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. شیراز ، شپدیس و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 5.5 2.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.2 و 0.5 تجربه نمودند. پارسان و پارس معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. شکربن ، شفارس و شغدیر متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 131 و 98.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 و 2.5 ثبت کردند. خاذین ، خگستر و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 48.5 ، 36.5 و 31.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 ، 4.9 و 2.7 ثبت کردند. خشرق ، خکار و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 26 ، 25.5 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 2.9 و 2 ثبت کردند. خکمک و خریخت معاملات به ترتیب حدود  9.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 4.5 ثبت کردند. خساپا و خاهن معاملات به ترتیب حدود 328 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 1.2 ثبت کردند. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 170.5 و 115 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپاسار و وبملت معاملات به ترتیب حدود 117.5 و 72 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 0.2  ثبت نمودند.  وسینا ، دی و وملل معاملات به ترتیب حدود 23.5 ، 23 و 20  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 ، 1.9 و 3.1 ثبت نمودند. وپارس معاملات حدود 5.5  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 685 و 140.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.3 ثبت کردند. وپست ، وکار و وخاور معاملات به ترتیب حدود 27 ، 7 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1 و 3.3 ثبت کردند. ونوین معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثاخت و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 22 و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 0.5 ثبت کردند. ثفارس و کرمان معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 4.7 ثبت کردند. وساخت و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 2.2 ثبت کردند. ثنوسا ، ثمسکن و ثتران معاملات به ترتیب حدود 30.5 ، 22 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 ، 2.2 ، 0.5 ثبت کردند . ثرود و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.1 ثبت کردند. ثباغ ، آ س پ و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 ، 3.3 و 1 ثبت کردند. ثعمرا و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 9.5  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وآتی معاملات حدود 39 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.2 ثبت نمود. پردیس و وتوصا معاملات به ترتیب حدود  19 و 17.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.9 ثبت کردند. وصنعت و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 9 و 3 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 4.2 ثبت کردند. وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 96.5 و 54 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.6 ثبت کردند. وسکاب و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 18 و 16 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی1 و 1.1 ثبت کردند. وسپه ، سرچشمه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 8 ، 5 و 5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی1.9 ، 2 و 0.5 ثبت کردند. وتوسم معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. وسبحان و اعتلا متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپاس و ونفت معاملات به ترتیب حدود 10 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 0.5 ثبت نمودند. شبهرن ، شاوان و شراز معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 1 و 1.7 ثبت کردند. شتران معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. شپنا و شبندر معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.3 ثبت کردند. شرانل و شسپا معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 تجربه نمودند. شنفت و شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 1.6 تجربه نمودند.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 111.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8  ثبت کرد.

تاصیکو معاملات حدود 126 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.4 تجربه کرد.

حریل معاملات حدود 148.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.6 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:58

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |