شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 21 خرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه، شاخص بازار اول با 99.6 واحد کاهش به 170892 و شاخص بازار دوم با  2346 واحد افزایش به 454376 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 350 واحدی( مثبت 0.15 درصد ) در 230617 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 14.6 واحدی در 2937 واحد به کار خود پایان داد.

اخابر و همراه با تاثیر به ترتیب مثبت 296 و 266 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و فخوز با  تاثیر به ترتیب منفی 120 و 97 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و سمگا با تاثیر به ترتیب مثبت 6.5 و 3 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کگهر و میدکو  با تاثیر به ترتیب منفی 7.8 و 4.2 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  5 میلیارد معامله معادل  17400 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.4 میلیارد معامله معادل 7274 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به سمگا و خساپا با ارزش به ترتیب حدود 901 و 697 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 625 و 419 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فلوله و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 13 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 2.5 ثبت کردند. فنوال و فسرب معاملات به ترتیب حدود 8 و 6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.7 ثبت کردند. فایرا و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3  میلیون سهمی خودرا در درصد مثبت 1 ثبت کردند. ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 176 و 22 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. وتوکا و کاوه معاملات به ترتیب حدود  11.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 2.4 ثبت نمودند. فولای و فخوز معاملات به ترتیب حدود 4 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 2.1 تجربه نمودند. فباهنر و میدکو معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 2.1 تجربه نمودند. فملی معاملات حدود 26 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 34.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد. شفارس و فارس معاملات حدود  2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5.6 و 0.5 ثبت نمودند. شیران و وپترو معاملات به ترتیب حدود 26.5 و 19 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. پارسان و شاراک معاملات به ترتیب حدود 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.8 ثبت کردند. شپدیس و شوینده معاملات به ترتیب حدود 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.1 ثبت کردند. شیراز و پارس معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 1 تجربه نمودند. پترول معاملات حدود 84 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. شپترو و شپارس متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه ورنا معاملات حدود 104.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. خریخت و خودرو معاملات به ترتیب حدود 67 و 62 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 2.8 ثبت کردند. خبهمن و خگستر معاملات به ترتیب حدود 28 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 3.1 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود  419 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 165 و 90.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.1 ثبت کردند. خاذین و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 32 و 17 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. خکار و خاهن معاملات به ترتیب حدود 12 و 9 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. ختوقا متوقف است.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپارس و وپست معاملات به ترتیب حدود 116 و 60 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2.1  ثبت نمودند.  وملل و وسینا معاملات به ترتیب حدود 25 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1 ثبت نمودند. ونوین معاملات حدود 0.5  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 625 و 113 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 1.5 ثبت کردند. وبملت و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 61 و 48.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.6 ثبت کردند. دی و وکار معاملات به ترتیب حدود 18 و 5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.9 ثبت کردند. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثتران و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 29 و 23.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 1.5 ثبت کردند. ثاخت و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 2.7 ثبت کردند. ثغرب  ، ثفارس و ثباغ معاملات به ترتیب حدود 7.5 ، 6.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 ، 4.9 و 3  ثبت کردند. ثنوسا معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.7 ثبت کرد . ثعمرا ، ثرودو و ساخت معاملات به ترتیب حدود 6 ، 5.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 ، 3.5 و 0.5 ثبت کردند. آ س پ و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 4 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.6 و 2.2 ثبت کردند. ثشاهد ، ثپردیس و کرمان معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 ، 1.5 و 0.5 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و پردیس معاملات به ترتیب حدود 69 و 41 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 4.7 ثبت نمودند. وبیمه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 12.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 2.6 ثبت کردند. وتوسم و وسپه معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 0.5 ثبت کردند. وبهمن ، اعتلا و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3 و 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 10 و 4.9 ثبت کردند. وخارزم و وآتی معاملات به ترتیب حدود 68 و 55.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی1.2 و 0.5 ثبت کردند. وسکاب معاملات  حدود 14 میلیون سهمی  خود را در درصد ترتیب منفی 0.5 ثبت کرد. وصنعت و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 1.5 ثبت نمودند. وسبحان و اعتلا متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپاس و شاوان معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.6 ثبت نمودند.شراز معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. شپنا و شتران معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 5.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. شبندر و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کردند. شنفت و شرانل معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2 و 1.5 تجربه نمودند. شبریز و شسپا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 0.5 تجربه نمودند. ونفت معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 91.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.38 ثبت کرد.

تاصیکو معاملات حدود 157 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 129 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 8.8 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:70

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |