شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 22 خرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروزچهارشنبه، شاخص بازار اول با 2047 واحد افزایش به 172939 و شاخص بازار دوم با  5294 واحد افزایش به 459670 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 2735 واحدی( مثبت 1.1 درصد ) در 233352 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 19.4 واحدی در 2957 واحد به کار خود پایان داد.

همراه و وبملت با تاثیر به ترتیب مثبت 279 و 237 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فخوز و مبین با  تاثیر به ترتیب منفی 136 و 83 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

مارون و میدکو با تاثیر مثبت 4.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کرمان و ذوب  با تاثیر به ترتیب منفی 1.6 و 1.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  5.9 میلیارد معامله معادل  17458 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 2 میلیارد معامله معادل 9381 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وبملت و وپاسار با ارزش به ترتیب حدود 1147 و 789ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وپاسار با حجم به ترتیب حدود 803 و 491 میلیون بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فملی و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 25.5 و 22.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 4.3 ثبت کردند. فلوله و میدکو معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 2 ثبت کردند. فسرب و فایرا معاملات به ترتیب حدود 8 و 5.5  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1 ثبت کردند. فولای ، فولاژ و فنوال معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 4.5 و 3.5 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود  205 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمود. کاوه ، فباهنر و فخوز معاملات به ترتیب حدود 7 ، 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1 و 3 تجربه نمودند. فولاد معاملات حدود 41.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. فاسمین متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 268 و 119 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 3.5 ثبت کردند. شیران معاملات حدود  32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت نمود. وپترو ، فارس و شاراک معاملات به ترتیب حدود 8 ، 7.5 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5.2 ، 0.5 و 0.5 ثبت کردند. پارسان و شفارس معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 1.2 ثبت کردند. شوینده و شیراز  معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 1.2 ثبت کردند. شپدیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 تجربه نمود. شکربن و کرماشا معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.3 و 1 تجربه نمودند. شپترو و شپارس متوقف هستند.

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس و خودرو معاملات به ترتیب حدود 136.5 و 127.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.4 ثبت کردند. ختوقا ، خگستر و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 48 ، 33.5 و 22 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 9 ، 4.8 و 1.8 ثبت کردند. خچرخش و خکار معاملات به ترتیب حدود 13 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 2.7 ثبت کردند. خاهن و ورنا معاملات به ترتیب حدود  9.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 2.8 ثبت کردند. خساپا و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 344 و 97.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 و 0.5 ثبت کردند. خریخت و خاذین معاملات به ترتیب حدود 62 و 21.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1 تجربه نمودند. خشرق و خکمک متوقف هستند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 8.3 و 491 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 4.4 ثبت نمودند.  وبملت ، وبصادر و وپارس معاملات به ترتیب حدود 281 ، 187 و 104 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 2.4 و 4.8 ثبت نمودند. وسینا و وملل معاملات به ترتیب حدود 42.5 و 35  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.4 ثبت کردند. وپست و دی معاملات به ترتیب حدود 33 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 2.5 ثبت کردند. وکار و وخاور معاملات به ترتیب حدود 9 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 و 2 ثبت کردند. وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثتران معاملات به ترتیب حدود 28 و 26 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.8 ثبت کردند. ثفارس و ثمسکن معاملات به ترتیب حدود 25 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 3.6 ثبت کردند. ثعمرا و ثرود معاملات به ترتیب حدود 12 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 4.9 ثبت کردند. ثشرق ، ثغرب و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 9 ، 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 ، 3.4 و 1 ثبت کرد . وساخت و ثپردیس معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 1.4 ثبت کردند. ثالوند ، آ س پ و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 4 ، 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 1.2 و 1.4 ثبت کردند. کرمان معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.4 ثبت کرد. ثشاهد و ثباغ معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 0.5 ثبت کردند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 131 و 83 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4ثبت نمودند. وآتی و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 28 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 4.8 ثبت کردند. وسبحان ، سرچشمه و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 15 ، 11.5 و 11 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 3.8 ، 3.8 و 2 ثبت کردند. اعتلا و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 9 و 5.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.2 ثبت کردند. وگستر و وسپه معاملات حدود 8.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.5 ثبت کردند. وصنعت و پردیس معاملات به ترتیب حدود 32.5 و 22 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 1.4 ثبت کردند. وسکاب معاملات حدود 21 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت و شپنا معاملات به ترتیب حدود 11 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1 ثبت نمودند. شپاس و شبندر معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 3 ثبت کردند. شنفت و شاوان معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 3.4 ثبت کردند. شبریز و شرانل معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.5 ثبت کردند. شسپا و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. شراز معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود. شتران معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 105 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد.

حریل معاملات حدود 88 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.4 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 111 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:35

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |