شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 11 تیر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه، شاخص بازار اول با 158 واحد کاهش به 184164 و شاخص بازار دوم با  6885 واحد افزایش به 488333 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1153 واحدی( مثبت 0.47 درصد ) در 248276 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 12.7 واحدی در 3198 واحد به کار خود پایان داد.

فارس و وامید با تاثیر به ترتیب مثبت 638 و 158 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و فملی با  تاثیر به ترتیب منفی 195 و 133 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

دماوند و مارون با تاثیر به ترتیب مثبت 9.6 و 3.8 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

میدکو و ذوب با تاثیر به ترتیب منفی 4.4 و 4.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.8 میلیارد معامله معادل  10980 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل 8674 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به ذوب و خساپا با ارزش به ترتیب حدود 303 و 259 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 391 و 174 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا معاملات حدود 14.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  ثبت کرد. فباهنر و فنوال معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 4.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 3.6 ثبت کردند. فولای و فلوله معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 5 ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 174 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.1 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود  29.5 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.3 ثبت نمودند. فولاژ و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 9 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2 و 2.8 تجربه نمودند. میدکو معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای منفی 1.8 ثبت نمود. فایرا و فخوز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. هرمز متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول ، تاپیکو و فارس معاملات به ترتیب حدود 37.5 ، 37 و 36 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.6 ، 2.5 و 4.6 ثبت کردند. شاراک و شپترو معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 2.7 و 0.5 ثبت نمودند. وپترو ، شکربن و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 4 ، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 3.9 و 0.5 ثبت کردند. شیران معاملات ترتیب حدود 13  میلیون سهمی خود را در دردرصد منفی 2.7 ثبت کرد. شغدیر و پارسان معاملات به ترتیب حدود 8 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.3 ثبت کردند. زاگرس ، شپدیس و جم معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 ، 1 و 0.5 تجربه نمودند . شیراز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. شفارس متوقف است.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 19.5 و 145 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 0.5 ثبت کردند. خزامیا و ورنا معاملات به ترتیب حدود 63 و 37 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 0.5 ثبت کردند. خبهمن و خاذین معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 1.9 ثبت کردند. خچرخش و خشرق معاملات حدود  6.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1.6 ثبت کردند.  خکار معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. خودرو و خریخت معاملات به ترتیب حدود 19 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.1 ثبت کردند. خکمک و خاهن معاملات به ترتیب حدود 5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5  ثبت کردند. خگستر و ختوقا متوقف هستند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و وسینا معاملات به ترتیب حدود 71.5 و 66.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 3.2 ثبت نمودند. وپست و وملل معاملات به ترتیب حدود 47 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.9 ثبت نمودند. وتجارت معاملات حدود 391 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وپاسار و وپارس معاملات به ترتیب حدود 60.5 و 32.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2.8 ثبت کردند. وکار و ونوین معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کردند. وبصادر و  وخاور معاملات به ترتیب حدود 76 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. وبملت ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثتران و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.1 و 1.6 ثبت کردند. ثغرب ، ثشرق و ثعمرا  معاملات به ترتیب حدود 7 ، 6.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 3.7 و 1.9 ثبت کردند. ثالوند و ثشاهد  معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4.5 و 1.5 ثبت کردند. ثپردیس ، ثرود و آ س پ معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 ، 3.1 و 1.3 ثبت کردند . کرمان و ثباغ معاملات به ترتیب حدود 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.2  ثبت کردند. ثمسکن و ثاباد  معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.4 ثبت کردند. ثاخت معاملات حدود 6.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. وساخت متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 41.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.3 ثبت نمود. وگستر و وسپه معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 0.5 ثبت کردند. پردیس ، وسکاب و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 10.5 ، 7.5 و 5.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 1.9 و 2.6 ثبت کردند. ونیکی و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 4.9 ثبت کردند. وآتی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 13 و 10 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 1.1 ثبت کردند. وسبحان و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 2  ثبت کردند. وتوسم و وبهمن معاملات حدود 2 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. اعتلا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شتران و شسپا معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.7 ثبت نمودند. شنفت و شبریز معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 0.5 ثبت کردند. شرانل و شبهرن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 1 ثبت کردند. شپنا معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود. شبندر و شپاس معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.5 ثبت کردند. شراز و شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 0.5 ثبت کردند.ونفت متوقف است.

سایرگروه ها:

تاصیکو معاملات حدود 38 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت کرد.

سفارس معاملات حدود 34 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.6 تجربه کرد.

فاراک  معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.1  ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:51

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |