شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 12 تیر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه، شاخص بازار اول با 58.7 واحد افزایش به 184223 و شاخص بازار دوم با  3273 واحد افزایش به 491605 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 668 واحدی( مثبت 0.27 درصد ) در 248945 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 15.6 واحدی در 3213 واحد به کار خود پایان داد.

فارس و اخابر با تاثیر به ترتیب مثبت 348 و 142 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و فملی با  تاثیر به ترتیب منفی 290 و 214  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

شاوان و بمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 2.2 و 1.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 3 و 2.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.4  میلیارد معامله معادل  17104  میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.8 میلیارد معامله معادل 7216 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خپارس و خساپا با ارزش به ترتیب حدود 327 و 280 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خپارس با حجم به ترتیب حدود 500.5 و 257.5 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا معاملات حدود 11.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. فباهنر و فولاژ معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 4.4 ثبت کردند. فلوله و فنوال معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 2.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.5  ثبت کردند. ذوب معاملات حدود 152 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  0.5  ثبت کرد. فملی و فولاد معاملات حدود  37.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 1.8 ثبت نمودند. کاوه معاملات حدود 15.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.2 تجربه نمود. فاسمین و فایرا معاملات به ترتیب حدود 4  و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 2.1 ثبت نمودند. فسرب و فخوز معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 1.2 تجربه نمودند. میدکو و ارفع معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 تجربه نمودند.  هرمز و فوللای متوقف هستند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول معاملات حدود 79.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. فارس و وپترو معاملات به ترتیب حدود 14.5 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 2.4 و 2.7 ثبت نمودند. شعدیر ، جم و زاگرس معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. تاپیکو ، شاراک و شیران معاملات ترتیب حدود 31 ،  18.5 و 11 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1 ، 3.7 و 1.9 ثبت کردند. شپارس و شیراز معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 1.6 ثبت کردند. پارس و شکربن معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.4 تجربه نمودند . شپترو و پارسان معاملات به ترتیب حدود 16.5 و 8.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند. شفارس متوقف است.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 257.5 و 155.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 0.5 ثبت کردند. ورنا و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 35 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 2.4 ثبت کردند. خزامیا معاملات حدود 51 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1 ثبت کرد. خریخت ، خاذین و خبهمن معاملات به ترتیب حدود  15 ، 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 ، 1.9 و 0.5 ثبت کردند.  خشرق و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.7 و 1.2 ثبت کرد. خکار ، خاهن و خکمک معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 ، 2.1 و 4.5 ثبت کردند. خودرو معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت کرد. خگستر متوقف است.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وبصادر و وسینا معاملات به ترتیب حدود 90.5 و 66.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.9 ثبت نمودند. دی و وپست معاملات به ترتیب حدود 39.5 و 25.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 3.6 ثبت نمودند. وملل و وپارس معاملات به ترتیب حدود 21 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 1.7 ثبت کردند. وخاور و وکار معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.1 و 0.5 ثبت کردند. وتجارت معاملات حدود 500.5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. وپاسار معاملات حدود 41 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. وبملت ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 46 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت ثبت کرد. ثغرب ، ثتران و ثعمرا  معاملات به ترتیب حدود 28.5 و 18.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2.8 ثبت کردند. ثپردیس و آ س پ  معاملات به ترتیب حدود 9 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 3.6 و 3.3 ثبت کردند. ثغرب و ثباغ معاملات به ترتیب حدود 5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.5 ثبت کردند . ثالوند و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 2.3 ثبت کردند. ثمسکن و کرمان معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 2 ثبت کردند. ثشرق ، ثرود و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 15 ، 7.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 2.3 و 0.2 ثبت نمودند. ثاخت و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. وساخت متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 31 و 24.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.7 ثبت نمودند. وصنعت و وآتی معاملات به ترتیب حدود 21 و 13 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4 ثبت کردند. پردیس و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 6 و 5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 5 و 0.5 ثبت کردند. وبهمن و وتوسم معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.6 ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 43.5 میلیون سهمی  خود را در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. وگستر و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 3.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. وبیمه و وسپه معاملات به ترتیب حدود 5 و 1.5 میلیون سهمی  خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. اعتلا متوقف است.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شاوان ، شرانل و شسپا معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 ، 1.7 و 1.3 ثبت نمودند. شپاس و شنفت معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.4 ثبت کردند. ونفت معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 ثبت کرد. شتران معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمود. شبهرن و شبندر معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 0.5 ثبت کردند. شراز و شبریز معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. شپنا معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

سایرگروه ها:

ونیرو معاملات حدود 69 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 ثبت کرد.

البرز معاملات حدود 42.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه کرد.

غشهداب  معاملات حدود 37 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:43

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |