شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 15 تیر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز شنبه، شاخص بازار اول با 2692  واحد کاهش به 181531 و شاخص بازار دوم با  6446 واحد اکاهش به 485159 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 3498 واحدی( منفی 1.4 درصد ) در 245445 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با کاهش 20.7 واحدی در 3192 واحد به کار خود پایان داد.

بسویچ و شیران با تاثیر به ترتیب مثبت 72.8 و 55.1  واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فارس و فولاد با  تاثیر به ترتیب منفی 468.4 و 315.4   واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

حخزر و دی با تاثیر به ترتیب مثبت 1.3 و 1.1 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کگهر و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 9 و 4.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.9  میلیارد معامله معادل  10928 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 3.1  میلیارد معامله معادل 11442 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به دی و ذوب  با ارزش به ترتیب حدود 449 و 344 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و ذوب با حجم به ترتیب حدود 496.5 و  202.5 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب معاملات حدود 202.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2 ثبت کرد. فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 35.5 و 34  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی  1 و 2 ثبت کردند. وتوکا ، فباهنر و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 11.5 ، 9.5 و 7 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 ، 0.5 و 2.8 ثبت کردند. فنوال ، فلوله و کاوه معاملات به ترتیب حدود 5.5 ، 5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب منفی  3.1 ، 4.8 و 2.7 ثبت کرد. فولاژ ، فایرا ، فخوز و میدکو معاملات حدود  2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 ، 2.8 ، 1.2 و 0.5 ثبت نمودند. فسرب معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.6 تجربه نمود. هرمز و فولای متوقف هستند.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شیران معاملات حدود 10 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.9 ثبت کرد. شوینده و شپارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 0.5 و 3.1 ثبت نمودند. پترول و شاراک معاملات به ترتیب حدود 34 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.3 و 4.8 ثبت کردند. تاپیکو ، شپترو و فارس معاملات ترتیب حدود 17.5 ، 14 و 12.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 3.1 ، 2.3 و 3.1 ثبت کردند. شغدیر و وپترو معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.3 ثبت کردند. شپدیس و پارسان معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2 و 1 تجربه نمودند . کرماشا و شیراز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 1.7 ثبت نمودند. شفارس متوقف است.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس و خساپا معاملات به ترتیب حدود 173.5 و 89.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 4.4 ثبت کردند. خزامیا ، ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 51.5 ، 42 و 39 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 ، 4.4 و 4.5 ثبت کردند. خاذین ، خریخت و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 24 ، 19 و 18.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.7 ، 4.3 و 1 ثبت کردند. خکار و خشرق معاملات به ترتیب حدود  8.5 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 4.6 ثبت کردند.  ختوقا ، خچرخش و خاهن معاملات به ترتیب حدود 5.5 ، 5 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.2 ، 4.6 و 1.2 ثبت کردند. خگستر متوقف است.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و وملل معاملات به ترتیب حدود 168 و 118 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4 ثبت نمودند. وکار معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت نمود. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 496.5 و 117 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.4 و 1 ثبت کردند. وپاسار و وسینا معاملات به ترتیب حدود 58 و 32.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.9 و 4  ثبت کردند. وپارس معاملات حدود 18.5  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.3 ثبت کرد. وپست و وخاور معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 و 0.5 ثبت نمودند. وبملت ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 173 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد. ثشاهد و ثعمرا  معاملات به ترتیب حدود 20.5 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 4.9 ثبت کردند. ثاخت ، ثرود و ثباغ  معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 4 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 0.5 ، 1.4 و 4 ثبت کردند. ثتران و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 22 و 19.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.8 ثبت کردند . ثپردیس ، ثفارس و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 8 ، 6 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 ، 3.2 و 1.6 ثبت کردند. ثشرق و آ س پ معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 2.2 ثبت کردند. ثاباد و کرمان  معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 4.8 ثبت نمودند. وساخت متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وتوصا ، وآتی و وصنعت معاملات حدود 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 2.3 و 1.5 ثبت نمودند. پردیس معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد. اعتلا ، ونیکی و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 4.5 ، 4 و 4 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 4.2 ، 4.9 و 1 ثبت کردند. وبهمن و وتوسم معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 0.5 ثبت کردند. وخارزم معاملات حدود 41 میلیون سهمی  خود را در درصد منفی 2.6 ثبت کرد. وسکاب ، وساپا وگستر معاملات به ترتیب حدود 16 ، 12 و 11 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 4.2 و 4 ثبت کردند. وبیمه ، وسپه و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 7 ، 7 و 2 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 ، 1 و 1.3  تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شسپا معاملات حدود 5.5  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت نمود. شپاس و شنفت معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 2.6 ثبت کردند. شپنا و ونفت معاملات به ترتیب حدود 8 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 و 3.7 ثبت کرد. شبریز ، شبندر و شرانل معاملات به ترتیب حدود 2 ، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.2 ، 0.5 و 0.5 تجربه نمودند. شراز و شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3 و 0.5 ثبت کردند. شتران معاملات حدود 8  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. شبهرن متوقف است.

سایرگروه ها:

البرز معاملات حدود 43 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 5 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 82 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.8 تجربه کرد.

سمگا معاملات حدود 40.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 5.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:38

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |