شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 16 تیر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه، شاخص بازار اول با 838 واحد افزایش به 182368 و شاخص بازار دوم با  1548 واحد افزایش به 486708 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1002 واحدی( مثبت 0.41 درصد ) در 246447 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 8.5 واحدی در 3201 واحد به کار خود پایان داد.

شپنا و شبندر با تاثیر به ترتیب مثبت 225 و 101 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شخارک و خساپا با  تاثیر به ترتیب منفی 57 و 56 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

شراز و شپاس با تاثیر به ترتیب مثبت 2.7 و 1.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کگهر و میدکو با تاثیر به ترتیب منفی 7.7 و 1.4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  2.6 میلیارد معامله معادل  12267 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.1 میلیارد معامله معادل 6998 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به خساپا و سفارس  با ارزش به ترتیب حدود 326 و 274.5 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 349.5 و 195.5 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد و فملی معاملات به ترتیب حدود 22 و 18 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. فلوله معاملات حدود 9.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.8 ثبت کرد. فاسمین و فولای معاملات به ترتیب حدود 3 و 1.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 0.5 ثبت کردند. فسرب و کاوه معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد های به ترتیب مثبت 1.1 و 1  ثبت کرد. وتوکا و فباهنر معاملات به ترتیب حدود  6.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.7 ثبت نمودند. فنوال و فولاژ معاملات به ترتیب حدود  2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.3 تجربه نمودند. میدکو و ارفع معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه نمودند. فخوز و فایرا معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.  هرمز متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شپترو و شیران معاملات به ترتیب حدود 17.5 و 14 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 و 0.5 ثبت کردند. شغدیر و شاراک معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 3.3 و 3.6 ثبت نمودند. پارسان ، جم و پارس معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.3 ، 0.5 و 1 ثبت کردند. پترول و تاپیکو معاملات ترتیب حدود 29 و 20.5 میلیون سهمی خود را در دردرصد منفی 0.5 ثبت کردند. جم پیلن و وپترو معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.5 ثبت کردند. فارس و شپارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند . شفارس متوقف است.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خودرو معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. ختوقا و خریخت معاملات به ترتیب حدود 11.5 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیبمثبت 2.9 و 2.4 ثبت کردند. خچرخش ، خشرق و خکار معاملات به ترتیب حدود 6.5 ، 6 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 3 و 0.5 ثبت کردند. خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود  195.5 و 102 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 1.1 ثبت کردند.  خزامیا ، ورنا و خاذین معاملات به ترتیب حدود 41 ، 18 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 ، 0.5 و 1.6 ثبت کردند. خکمک و خاهن معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.2 ثبت کردند. خبهمن معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود . خگستر متوقف است.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه دی و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 85 و 76.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 0.5 ثبت نمودند. وسینا و وکار معاملات به ترتیب حدود 25.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.7 ثبت نمودند. وپست ، وپاسار و وملل معاملات به ترتیب حدود 43.5 ، 38.5 و 31.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 ، 0.5 و 1.6 ثبت کردند. وپارس و وخاور معاملات به ترتیب حدود 7 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. وتجارت معاملات حدود 349.5  میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. وبملت ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن معاملات حدود 69.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2 ثبت کرد. ثشاهد و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 17.5 و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.3 ثبت کردند. ثاخت و آ س پ  معاملات به ترتیب حدود 9 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.7 ثبت کردند. ثغرب ، ثپردیس و ثالوند معاملات به ترتیب حدود 5.5 ، 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 ، 1.5 و 2.7 ثبت کردند . ثرود ، ثعمرا و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 4.9 و 0.5 ثبت کردند. ثتران و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 12 و 9.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 0.5 ثبت کردند. کرمان و ثباغ معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 3.2 ثبت نمودند. وساخت متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم و پردیس معاملات به ترتیب حدود 56 و 51.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 4.9 ثبت نمودند. وسکاب و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 17.5 و 14.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 4.3 ثبت کردند. وسپه ، وبیمه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 8.5 ، 7.5 و 7 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 1 ، 1.7 و 3.1 ثبت کردند. وسبحان و سرچشمه معاملات حدود 4  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 و 1.6 ثبت کردند. وبهمن و وتوسم معاملات حدود 3  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.2 ثبت کردند. ونیکی و اعتلا معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 1.2 ثبت کردند. وساپا و وآتی معاملات به ترتیب حدود 48.5 و 6 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.1 و 1 تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شپاس و شپنا معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 3.8  ثبت نمودند. شتران و شسپا معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.5 ثبت کردند. شنفت و ونفت معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 1.5 ثبت کردن. شبندر ، شرانل و شراز معاملات به ترتیب حدود 1.54 ، 1 و 0.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.8 ، 1.4 و 4 تجربه نمودند. شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. شبریز معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود. شبهرن متوقف است.

سایرگروه ها:

سفارس معاملات حدود 64 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4 ثبت کرد.

ولساپا معاملات حدود 48 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.7 تجربه کرد.

غشهداب معاملات حدود 32 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.5 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:41

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |