شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 17 تیر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز دوشنبه، شاخص بازار اول با 2123 واحد افزایش به 184492 و شاخص بازار دوم با  5327 واحد افزایش به 492036 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 2805 واحدی( مثبت 1.1 درصد ) در 249253 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 17.6 واحدی در 3219 واحد به کار خود پایان داد.

فولاد و فارس با تاثیر به ترتیب مثبت 279 و 228 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. جم و فملی با  تاثیر به ترتیب منفی 97.4 و 37.6  واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 9 و 3.8 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

هرمز و کگهر با تاثیر به ترتیب منفی 6.3 و 3.6 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  5.1 میلیارد معامله معادل  13040 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل 9507 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به شیران و وامید  با ارزش به ترتیب حدود 470 و 445 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 668.5 و 201 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه فولاد معاملات حدود 49 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. وتوکا و فلوله معاملات به ترتیب حدود 24 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 3.2 ثبت کردند. فباهنر و میدکو معاملات حدود 7.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 3.9 ثبت کردند. فاسمین معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5  ثبت کرد. فملی معاملات حدود  20 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمود. کاوه ، فنوال و فولای معاملات به ترتیب حدود  7 ، 6 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 ، 2.2 و 3.2  تجربه نمودند. فولاژ ، فسرب و ارفع معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.5 ، 0.5 و 0.5 تجربه نمودند. فخوز و فایرا معاملات به ترتیب حدود 3 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.  هرمز متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو و پترول معاملات به ترتیب حدود 49 و 41.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. شیران و شپترو معاملات به ترتیب حدود 37.5 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4 و 1.5 ثبت نمودند. شکربن ، پارسان و شغدیر معاملات به ترتیب حدود 9.5 ، 6.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 ، 1.3 و 2.7 ثبت کردند. کرماشا و فارس معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 1.5 ثبت کردند. پارس و وپترو معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 و 0.5 ثبت کردند. شوینده ، شیراز و شپارس معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.1 ، 1.3 و 4.5 تجربه نمودند. جم معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.8 ثبت نمود. شاراک معاملات حدود 10.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود .

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خپارس و ورنا معاملات به ترتیب حدود 71 و 68.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 4.8 ثبت کردند. خزامیا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 33 و 24.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 2.5 ثبت کردند. خشرق ، خریخت و خاذین معاملات به ترتیب حدود 14.5 ، 12 و 10.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 4.8 و 2.8 ثبت کردند. خبهمن و خچرخش معاملات به ترتیب حدود  6 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.6 ثبت کردند.  خکار و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 و 4.9 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 201 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود . خگستر و خاهن متوقف هستند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 668.5 و 130.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.5 ثبت نمودند. وپاسار وسینا معاملات به ترتیب حدود 85 و 42 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 3.6 ثبت نمودند. وپست و وپارس معاملات به ترتیب حدود 18 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.5 ثبت کردند. وخاور معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. دی و وملل معاملات به ترتیب حدود 110 و 82.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 7 و 4.5 تجربه نمودند . وکار و ونوین معاملات به ترتیب حدود 3 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمودند. وبملت ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثعمرا معاملات حدود 45 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد. ثمسکن و ثنوسا معاملات به ترتیب حدود 30.5 و 29 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 3.6 ثبت کردند. ثشرق ، ثتران و ثشاهد  معاملات به ترتیب حدود 15.5 ، 15 و 11.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 ، 0.5 و 1.9 ثبت کردند. ثالوند ، وساخت و ثاباد معاملات به ترتیب حدود 8 ، 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 9.2 و 4.7 ثبت کردند . ثغرب و آ س پ معاملات حدود 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.2 و 1 ثبت کردند. ثفارس ، ثرود و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 2.5 ، 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 ، 2.9 و 3.6 ثبت کردند. ثپردیس و کرمان معاملات به ترتیب حدود 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.1 ثبت نمودند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه پردیس معاملات حدود 82.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت نمود. وساپا و وخارزم معاملات به ترتیب حدود 47.5 و 47 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 و 4.7 ثبت کردند. وسپه ، ونیکی و وآتی معاملات به ترتیب حدود 35.5 ، 26 و 23 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 2.6 و 2.4 ثبت کردند. وسکاب و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 15 و 11.5  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 و 4.6 ثبت کردند. وگستر و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 10 و 9 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 2.9 ثبت کردند. وتوسم و وسبحان معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 5  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.5 و 0.5 ثبت کردند. سرچشمه و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 4 و 2.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.2 تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شرانل و شسپا معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 1 ثبت نمودند. شنفت و شبندر معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 0.5 ثبت کردند. شراز و شبریز معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.2 و 1 ثبت کردند. شپنا ، شپاس و شبهرن معاملات به ترتیب حدود 9.5 ، 3 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 0.5 و 1.5 تجربه نمودند. شتران و ونفت معاملات به ترتیب حدود 7 و 2 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند. شبهرن متوقف است.

سایرگروه ها:

البرز معاملات حدود 62 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.

وامید معاملات حدود 76 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 تجربه کرد.

وایران معاملات حدود 69.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:43

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |