شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 18 تیر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز سه شنبه، شاخص بازار اول با 480 واحد کاهش به 184011 و شاخص بازار دوم با  685 واحد کاهش به 491351 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با کاهش 536 واحدی( منفی 0.22 درصد ) در 248716 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 3.5 واحدی در 3222 واحد به کار خود پایان داد.

وامید و کچاد با تاثیر به ترتیب مثبت 214.5 و 152 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. فولاد و همراه با  تاثیر به ترتیب منفی 110.5 و 106.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و مادیرا با تاثیر به ترتیب مثبت 6 و 1.7 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

کگهر  و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 3.6 و 3.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3.2 میلیارد معامله معادل  11705 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 1.6 میلیارد معامله معادل 8870 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وخارزم و شیران با ارزش به ترتیب حدود 294 و 284 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وخارزم با حجم به ترتیب حدود 540 و 193  میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا معاملات حدود 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.4 ثبت کرد. فولاژ و میدکو معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 7 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.7 و 2.5 ثبت کردند. فسرب و فایرا معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 1 ثبت کردند. فولاد معاملات حدود 49 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کرد. فملی و فلوله معاملات به ترتیب حدود  25 و 8.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 4.9 ثبت  نمودند. فباهنر ، فاسمین و فنوال معاملات به ترتیب حدود  4 ، 4 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 ، 1.7 و 2.2 تجربه نمودند. کاوه و فخوز معاملات حدود 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 0.5 تجربه نمودند. هرمز و فولای معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.9 ثبت نمودند. ذوب متوقف است.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شغدیر و فارس معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کردند. شیراز ، پارسان و شپارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4 ، 0.5 و 2 ثبت نمودند. شیران و شپترو معاملات به ترتیب حدود 23.5 و 15.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.5 و 0.5 ثبت کردند. جم پیلن و شاراک معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 8.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 2.3 و 1.8 ثبت کردند. وپترو و شفارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.9 و 2.1 ثبت کردند. زاگرس و شکربن معاملات به ترتیب حدود 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.3 تجربه نمودند. تاپیکو معاملات حدود 19 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود . جم ، کرماشا و پترول متوقف هستند.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خشرق و خکمک معاملات به ترتیب حدود 14 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.5 و 4.5 ثبت کردند. خساپا معاملات حدود 132.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3 ثبت کرد. خپارس و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 70 و 57 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 و 4.1 ثبت کردند. ورنا ، ختوقا و خودرو معاملات به ترتیب حدود  31 ، 24.5 و 18 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 ، 3 و 1 ثبت کردند.  خاذین ، خریخت و خبهمن معاملات به ترتیب حدود 10 ، 10 و 8.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 ، 1.3 و 0.5 ثبت کردند. خکار و خچرخش معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 0.5  تجربه نمودند . خگستر و خاهن متوقف هستند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وملل و وخاور معاملات به ترتیب حدود 45 و 32.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 2.7 ثبت نمودند. دی و وکار معاملات به ترتیب حدود 22.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 0.5 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 540 و 101 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.6 ثبت کردند. وپاسار و وسینا معاملات به ترتیب حدود 39.5 و 21 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.7 و 4.7 ثبت کردند. وپارس و وپست معاملات به ترتیب حدود 17 و 15 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 2.9 تجربه نمودند . وبملت ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثنوسا و ثعمرا معاملات به ترتیب حدود 27.5 و 26 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 2.4 ثبت کردند. ثاخت ، ثالوند و وساخت معاملات به ترتیب حدود 10.5 ، 6.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.7 ، 4 و 4.5 ثبت کردند. ثمسکن معاملات حدود 27.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 3.5 ثبت کرد. ثتران و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 8 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 و 3.5 ثبت کردند . ثشرق ، ثغرب و آ س پ معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 3 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.8 ، 3.1 و 1.7 ثبت کردند. ثباغ ، ثرود ، ثمسکن و ثپردیس معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.5 ، 4.2 ، 3 و 2.1 ثبت کردند. کرمان و ثاباد معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 1 ثبت نمودند.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وخارزم معاملات حدود 193 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت نمود. وسپه و وگستر معاملات به ترتیب حدود 29 و 13.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.9 ثبت کردند. پردیس ، وتوصا و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 8.5 ، 8 و 5.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 5 ، 4.9 و 2.7  ثبت کردند. وساپا معاملات حدود 28 میلیون سهمی خودرا در درصد منفی 2.3 ثبت کرد. ونیکی و وصنعت معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 14.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 3.9 ثبت کردند. وسکاب ، اعتلا و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 8.5 ، 6 و 5  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 ، 1 و 1 ثبت کردند. سرچشمه ، وسبحان و وتوسم معاملات به ترتیب حدود 4 ، 3.5 و 2.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 ، 1.3 و 0.5 تجربه نمودند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه ونفت معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت نمود. شرانل و شبهرن معاملات حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 0.5 ثبت کردند. شپنا معاملات حدود 12.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 1.5 ثبت کرد. شتران و شسپا معاملات به ترتیب حدود 5.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 تجربه نمودند. شنفت ، شبریز ، شبندر و شپاس معاملات  حدود 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.4 ، 2.6 ، 1.8 و 1.6 تجربه نمودند. شاوان معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود.

سایرگروه ها:

البرز معاملات حدود 76.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد.

غشهداب معاملات حدود 52 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 3.3 تجربه کرد.

ولساپا معاملات حدود 90.5 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.2 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:98

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |