شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 19 تیر 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه، شاخص بازار اول با 1019 واحد افزایش به 185030 و شاخص بازار دوم با  215 واحد افزایش به 491566 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 905.8 واحدی( مثبت 0.36 درصد ) در 249622 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 32.2  واحدی در 3254 واحد به کار خود پایان داد.

وامید و رمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 236.5 و 211.5 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. اخابر و فارس با  تاثیر به ترتیب منفی 102 و 94.5 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

میدکو و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 10.5 و 10.3 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و هرمز با تاثیر به ترتیب منفی 4.9 و 2.1 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  3 میلیارد معامله معادل  9887 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم 2.4 میلیارد معامله معادل 10673 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به وامید و خساپا با ارزش به ترتیب حدود 294 و 285 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 532 و 171.5 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه وتوکا معاملات حدود 11 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.6 ثبت کرد. میدکو و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 8.5 و 6  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.2 و 4.9 ثبت کردند. کاوه و فسرب معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 3  میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 3.1 ثبت کردند. فایرا و فولای معاملات به ترتیب حدود 2 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.4 و 2.9 ثبت کردند. ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود  125.5 و 37.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت  نمودند. فلوله و فباهنر معاملات به ترتیب حدود  9 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.2 و 1.9 تجربه نمودند. فاسمین و فخوز معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.1 تجربه نمودند. فملی معاملات حدود 34 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه شپترو معاملات حدود 41 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.3 ثبت کرد. شیراز و شغدیر معاملات حدود 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب  مثبت 4 و 1.2 ثبت نمودند. وپترو ، شپدیس و پارس معاملات به ترتیب حدود 3.5 ، 1.5 و 1.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 1 و 0.5 ثبت کردند. جم پیلن و شاراک معاملات به ترتیب حدود 9.5 و 6.5 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1.1 و 0.5 ثبت کردند. فارس وپارسان معاملات حدود 6 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. شیران و شفارس معاملات به ترتیب حدود 2.5 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 5 و 2.9 تجربه نمودند. شپارس ، شوینده و شکربن معاملات به ترتیب حدود 1 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 ، 1.2 و 2.1 تجربه نمودند. تاپیکو معاملات حدود 13 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود . جم ، کرماشا و پترول متوقف هستند.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 171.5 و 115 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 1.7 ثبت کردند. ورنا و خودرو معاملات به ترتیب حدود 40 و 28.5  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 2.6 ثبت کردند. خگستر و خاذین معاملات به ترتیب حدود 18.5 و 12.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2 و 1.3 ثبت کردند. ختوقا و خچرخش معاملات به ترتیب حدود  10 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 3.6 ثبت کردند.  خکار و خکمک معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 0.5 ثبت کردند. خبهمن و خریخت معاملات به ترتیب حدود 16.5 و 14.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند . خزامیا و خاهن متوقف هستند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وپست و وملل معاملات به ترتیب حدود 33.5 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.9 ثبت نمودند. وپارس و دی معاملات به ترتیب حدود 27 و 17 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.3 و 4.9 ثبت نمودند. وخاور معاملات حدود 4  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد. وتجارت و وپاسار معاملات به ترتیب حدود 532 و 68  میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت کردند. وسینا و وکار معاملات به ترتیب حدود 16 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 3.1 و 2.4 تجربه نمودند . وبصادر معاملات حدود 141 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. وبملت ، وانصار ، حکمت و وکوثر متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثعمرا وئ ثشرق معاملات به ترتیب حدود 36.5 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 و 4.5 ثبت کردند. ثالوند و ثفارس معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 و 3.1 ثبت کردند. وساخت و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود 4.5 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 1.1 ثبت کردند. آ س پ و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.7 و 1.1 ثبت کردند . ثنوسا معاملات حدود 18 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 2.9 ثبت کرد. ثتران و ثاخت معاملات به ترتیب حدود 9 و 4.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 1.1 ثبت کردند. کرمان و ثپردیس معاملات حدود 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 4.4 و 2 ثبت نمودند. . ثمسکن معاملات حدود 23.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. ثاباد متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وساپا معاملات حدود 105میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت نمود. وگستر ، ونیکی و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 11.5 ، 8 و 7.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.9 ، 4.8 و 2.5 ثبت کردند. وسبحان و اعتلا معاملات به ترتیب حدود 4 و 1.5 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 4.6 ثبت کردند. وخارزم و وسپه معاملات به ترتیب حدود 78 و 24.5 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 0.5 ثبت کردند. وصنعت و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 10.5 و 6.5 میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 و 1.1 ثبت کردند. سرچشمه ، وتوسم و وبهمن معاملات به ترتیب حدود 3 ، 2.5 و 2  میلیون سهمی  خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 ، 1.5 و 4.9 ثبت کردند. وآتی و پردیس متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شسپا معاملات حدود 5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 2.8 ثبت نمود. شرانل و ونفت معاملات به ترتیب حدود 3.5 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.4 و 2 ثبت کردند. شپنا و شپاس معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.7 ثبت کردند. شبهرن و شبندر معاملات به ترتیب حدود 1.5 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 1 تجربه نمودند. شبریز ، شنفت و شراز معاملات  حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.1 ، 1 و 0.5 تجربه نمودند. شتران و شاوان معاملات به ترتیب حدود 7.5 و 1 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

سایرگروه ها:

فاراک معاملات حدود 73.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.6 تجربه کرد.

البرز معاملات حدود 58 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.2 ثبت کرد.

وامید معاملات حدود 45.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.8 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:47

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |