شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 13 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ، شاخص بازار اول با 411  واحد افزایش به 186572  و شاخص بازار دوم با 3835  واحد افزایش به 515831  واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1076 واحدی ( مثبت 0.42 درصد ) در  255530 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 13 واحدی در 3406 واحد به کار خود پایان داد.

اخابر و رمپنا با تاثیر به ترتیب مثبت 161 و 136 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. شبندر و تاپیکو با  تاثیر به ترتیب منفی 124 و 97 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

کگهر و دماوند با تاثیر به ترتیب مثبت 11.7 و 2.8 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و زاگرس با تاثیر به ترتیب منفی 14.3 و 5.7 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم 2.3 میلیارد معامله معادل 9840 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم  1.4 میلیارد معامله معادل 9125 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به سیمرغ و نوری با ارزش به ترتیب حدود 486 و 419 میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و خساپا با حجم به ترتیب حدود 317 و 136.5 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب و وتوکا معاملات به ترتیب حدود 103 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 3.2 ثبت کردند. کاوه و فاسمین معاملات به ترتیب حدود 4 و 2.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.9 و 0.5 ثبت کردند. فباهنر و فولاژ معاملات به ترتیب حدود 2 و 1 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1 و 1.3 ثبت کردند. فولاد و فملی معاملات به ترتیب 20 و 19 حدود میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1 ثبت کردند. فنوال و فخوز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.8 و 0.5 تجربه نمودند.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه تاپیکو معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1.8 ثبت کرد. جم ، شیران و وپترو معاملات به ترتیب حدود 6 ، 6 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.6 ، 0.5 و 4.8 ثبت نمودند. پترول و نوری معاملات به ترتیب حدود 26 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.4 و 1.6 ثبت کردند. پارسان و جم پیلن معاملات به ترتیب حدود 6.5 و 4 میلیون سهمی خود را در دردرصد منفی 0.5 ثبت کردند. شاراک و فارس معاملات به ترتیب حدود 6 و 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 136.5 و 57 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 و 2.8 ثبت کردند. ورنا ، خودرو و خزامیا معاملات به ترتیب حدود 34 ، 31 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 ، 3.8 و 3.5 ثبت کردند. خاذین و خریخت معاملات به ترتیب حدود 13 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 3.9 ثبت کردند. خبهمن و ختوقا معاملات به ترتیب حدود 9 و 8 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.6 و 2.5 ثبت کردند.

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وملل و و سینا معاملات به ترتیب حدود 59 و 37 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.6 و 3.4 ثبت نمودند. وخاور و وپارس معاملات به ترتیب حدود 33 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 5 و 3.7 ثبت نمودند. وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 317 و 101 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 ثبت نمودند. دی معاملات حدود 30 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود.  وبملت ، وپاسار ، وپست و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

در این گروه ثمسکن ، ثتران و وساخت معاملات به ترتیب حدود 15 ، 13 و 10 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 3.3 و 1 ثبت نمودند. ثشرق و کرمان معاملات به ترتیب حدود 4 و 3 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 و 1.6 ثبت کردند. ثنوسا و ثشاهد معاملات به ترتیب حدود  26 و 23 میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 2 ثبت کردند. ثعمرا و ثغرب معاملات به ترتیب حدود 8 و 3 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 1.3 ثبت کردند. ثفارس متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه  وخارزم و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 36 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 4.2 ثبت نمودند. وساپا و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 26 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 4.5 ثبت کردند. وصنعت ، اعتلا و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 10 ، 6.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 ، 4.3 و 2.9  تجربه نمودند. وگستر و پردیس معاملات به ترتیب حدود 18 و 16 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.7 ثبت نمودند. وآتی و سرچشمه معاملات به ترتیب حدود 12 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 1.8 ثبت نمودند.

 

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه  وخارزم و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 36 و 32 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.1 و 4.2 ثبت نمودند. وساپا و وسکاب معاملات به ترتیب حدود 26 و 24 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3 و 4.5 ثبت کردند. وصنعت ، اعتلا و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 10 ، 6.5 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 ، 4.3 و 2.9  تجربه نمودند. وگستر و پردیس معاملات  حدود میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت ثبت نمودند. شتران و  شسپا متوقف هستند.

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه شرانل معاملات حدود 0.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت نمود. شپنا و شبندر معاملات به ترتیب حدود 7 و 1.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 2.1 ثبت کردند. شبریز ، شاوان و شنفت معاملات به ترتیب حدود 1 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 ، 1.4 و 1.6 تجربه نمودند. ونفت معاملات حدود 1.5 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمود. شتران ، شپاس و  شسپا متوقف هستند.

 

سایرگروه ها:

لوتوس معاملات حدود 35 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 0.5 ثبت کرد.

های وب معاملات حدود 35 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 0.5 تجربه کرد.

سیمرغ معاملات حدود 37.5 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.4 ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:19

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |