شرح خبر

ترجمان عصرگاهی 22 مرداد 1398

درپایان جلسه معاملاتی امروز  سه شنبه ، شاخص بازار اول با 817 واحد افزایش به  186387 و شاخص بازار دوم با 2792  واحد افزایش به 524899 واحد رسیدند. شاخص کل نیز با افزایش 1220  واحدی ( مثبت 0.48 درصد ) در 257097 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بازار فرابورس با افزایش 28 واحدی در 3467 واحد به کار خود پایان داد.

همراه و اخابر با تاثیر به ترتیب مثبت 283 و 241 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

فارس و کچاد با  تاثیر به ترتیب منفی 194 و 100 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

هرمز و ذوب با تاثیر به ترتیب مثبت 6.2 و 4.6 واحدی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

مارون و کگهر با تاثیر به ترتیب منفی2.7 و 1.4 واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند.

گفتنی است ارزش معاملات بورس با حجم  4.2 میلیارد معامله معادل 10987  میلیارد ریال بود. ارزش معاملات فرابورس با حجم  1.9 میلیارد معامله معادل 11545 میلیارد ریال بود.

درمعاملات امروز ، بیشترین ارزش مربوط به چکاپا و وتجارت با ارزش به ترتیب حدود 469 و 290  میلیارد ریال بود.

در معاملات امروز ، بیشترین حجم مربوط به وتجارت و وبصادر با حجم به ترتیب حدود 711 و 359 میلیون سهم بود.

درگروه فلزات:

در این گروه ذوب و فولاد معاملات به ترتیب حدود 172 و 30 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.8 و 1 ثبت کردند. هرمز و وتوکا معاملات حدود 9 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 1.6 ثبت کردند. فاسمین ، فباهنر و فلوله معاملات به ترتیب حدود 5 ، 4 و 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 0.5 ، 2.1 و 1  ثبت کردند. فملی معاملات حدود 22 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی ثبت کردند. معاملات حدود  میلیون سهمی خود را در درصد منفی  0.5 تجربه نمود. فنوال و فخوز معاملات حدود 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.6 و 0.5 ثبت نمودند. کاوه ، فولای و فایرا معاملات به ترتیب حدود 6 ، 4 و 2 میلیون سهمی خود را درحدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمودند.

 

 

در گروه پتروشیمی:

 در این گروه پترول و تاپیکو معاملات به ترتیب حدود 27 و 20 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.3 و 1  ثبت کردند. شغدیر ، شاراک و کرماشا معاملات به ترتیب حدود 8 ، 6 و 2 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4 ، 0.5 و 4.8 ثبت نمودند. شیران معاملات حدود 7 میلیون سهمی خود را در درصد منفی 4.1 ثبت کرد. فارس و نوری معاملات به ترتیب حدود 5 و 4 میلیون سهمی خود را در دردرصدهای به ترتیب منفی 1 و 1.3 ثبت کردند. پارسان و شیراز معاملات به ترتیب حدود 6 و 4 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود ثبت نمودند.

 

 

درخودرویی ها:

در این گروه خساپا و خپارس معاملات به ترتیب حدود 78 و 66 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.2 و 0.5 ثبت کردند. خاذین ، ورنا و خریخت معاملات به ترتیب  حدود 24 ، 24 و 23 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.5 ، 1.8 و 2.4 ثبت کردند. ختوقا و خگستر معاملات به ترتیب حدود 10 و 5.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.9 و 0.5 ثبت کردند. خودرو ، خبهمن و خچرخش معاملات به ترتیب حدود 18 ، 7 و 3.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.3 ، 0.5 و 1.3 ثبت کردند. خزامیا معاملات حدود 44 میلیون سهمی خود را در حدود قیمت روز کاری قبل خود تجربه نمود .

 

 

در گروه بانكها و موسسات اعتباري:

در این گروه وتجارت و وبصادر معاملات به ترتیب حدود 710 و 359 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.7 و 3.4 ثبت نمودند. وپارس و وکار معاملات به ترتیب حدود 19 و 14 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 1 ثبت نمودند. وپاسار و دی معاملات به ترتیب حدود 60 و 35 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 2.1 و 2 ثبت نمودند. وملل و وپست معاملات به ترتیب حدود 30 و 11 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 0.5 و 3.4 ثبت نمودند.  وبملت ، وسینا و ونوین متوقف هستند.

گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات :

دراین گروه ثمسکن و ثشرق معاملات به ترتیب حدود 45 و 33 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.3 و 4.7 ثبت کردند. ثشاهد ، ثتران و وساخت معاملات به ترتیب حدود 15 ، 13 و 12 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.9 ، 4.4 و 20  ثبت کردند. ثفارس ، آ س پ ، ثنوسا و ثباغف معاملات به ترتیب حدود 10 ، 7 ، 6 و 4  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 2.4 ، 4.8 ، 4.9 و 4.8 ثبت کردند. کرمان معاملات حدود 8 میلیون سهمی خود را در درصد منفی  2.9 ثبت کرد . ثعمرا متوقف است.

گروه سرمايه گذاريها :

در این گروه وآتی و ونیکی معاملات به ترتیب حدود 15 و 6 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 1.5 و 4.3 ثبت نمودند. وبهمن و اعتلا معاملات حدود 4 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 3.8 و 4.9 ثبت کردند. وخارزم و وساپا معاملات به ترتیب حدود 52 و 29  میلیون سهمی خودرا دردرصدهای به ترتیب منفی 2.5 و 0.5 ثبت کردند. وگستر و وبیمه معاملات به ترتیب حدود 19 و 13 میلیون سهمی خودرا در درصدهای به ترتیب منفی 3.9 و 0.5 ثبت کردند. پردیس و وسکاب معاملات حدود 8 میلیون سهمی  خود را در و درصدهای به ترتیب منفی 1 و 0.5 ثبت کردند. . وصنعت و وتوصا معاملات به ترتیب حدود 6 و 4  میلیون سهمی  خود را در و درصدهای به ترتیب منفی 1.3 و 2.5 ثبت کردند.

 

گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي :

در این گروه  شپنا و ونفت معاملات به ترتیب حدود 10 و 5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت  0.5 و 3.5 ثبت نمودند. شپاس ، شبندر و شبهرن معاملات به ترتیب حدود4 ، 3 و 1  میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.8 ، 1.1 و 4.6 ثبت کردند. شرانل و شاوان معاملات  حدود  0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب مثبت 4.4 و 1.7 تجربه نمودند. شتران ، شبریز و شنفت معاملات به ترتیب حدود 11 ، 1 و 0.5 میلیون سهمی خود را در درصدهای به ترتیب منفی 1.2 ، 1.8 و 2.9 ثبت نمودند. شسپا متوقف است.

سایرگروه ها:

فاراک  معاملات حدود 101  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.9 ثبت کرد.

چکاپا  معاملات حدود 78  میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4 تجربه کرد.

رکیش معاملات حدود 54 میلیون سهمی خود را در درصد مثبت 4.7  ثبت کرد.


تعداد بازدید ها:71

printrating
  نظرات

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران

تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوط هستند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس شرکت کانون کارگزاران پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران بورس کالای لندن کدال شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرکت فرابورس ایران
صفحه اصلی | ISO

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری ایران سهم میباشد

  |